Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εν συντοµία ΠΜΣ) στην «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 και εφεξής. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας διέπεται από τις κείµενες διατάξεις, από τα όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση αρ. 24243/ Β7 για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ «Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας» (ΦΕΚ 753/Β/19.5.2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την όµοια αρ. 53778/Β7 (ΦΕΚ 1610/Β/17.8.2007) και από τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης. Το αναµορφωµένο ΠΜΣ που θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, έχει εγκριθεί από τις ΓΣΕΣ του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης αρ. 72/28.5.2014 και 73/11.6.2014, καθώς και από την αρ. 327/31.7.2014 Σύγκλητο µε Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Ο κανονισµός λειτουργίας του ΠΜΣ «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης περιλαµβάνει τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της µελέτης της Πολιτικής Επιστήµης µε την παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών σε επιµέρους τοµείς ειδίκευσης της Πολιτικής Επιστήµης. Πιο συγκεκριµένα, το ΠΜΣ σκοπό έχει να παρέχει εξειδικευµένη εκπαίδευση στις επιστηµονικές ειδικεύσεις της Πολιτικής Θεωρίας και των ∆ικαιωµάτων, καθώς και της Πολιτικής Ανάλυσης και των ∆ηµόσιων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών.

Κεντρική επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση και εκπαιδευτική συγκρότηση αποφοίτων ικανών να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά στη ζήτηση της αγοράς εργασίας στο χώρο των πολιτικών και κοινωνικών επιστηµών στους σχετικούς τοµείς ειδίκευσης που προσφέρει, βελτιώνοντας τις επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων του στα νέα δεδοµένα της αγοράς εργασίας. Το ΠΜΣ µε την οργάνωση και λειτουργία του συµβάλλει στην αναβάθµιση των παρεχόµενων µεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτική Επιστήµη στην Ελλάδα και στον τοµέα της έρευνας και της διδασκαλίας, τροφοδοτώντας τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα/κέντρα µε υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο του, το βασικό αντικείµενο του Προγράµµατος αρθρώνεται στους άξονες «Πολιτική Ανάλυση» και «Πολιτική Θεωρία». Με τους άξονες αυτούς καλύπτεται το βασικό εύρος του αντικειµένου της Πολιτικής Επιστήµης, περιλαµβάνοντας τόσο θεωρητικές κατασκευές και αναλύσεις µε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, όσο και συστηµατικές αναλύσεις πολιτικών συστηµάτων (είτε εντός µεµονωµένων κρατών είτε σε διακρατικό επίπεδο). Στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγµατοποιείται και συνεργασία µε το αντίστοιχο Πρόγραµµα του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του οικείου Ιδρύµατος, προς το παρόν στον άξονα της «Πολιτικής Θεωρίας».

Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης αναλυτικών εργαλείων αναφορικά µε το πολιτικό σύστηµα στις διάφορες θεσµικές παραµέτρους του, όπως και την ερµηνευτική και κριτική προσέγγιση σύνθετων πολιτικών συσχετισµών, τόσο σε επίπεδο ιστορικού βάθους όσο και συνθετότητας.

Άρθρο 2

Υποδοµές

Το ΠΜΣ χρησιµοποιεί τη διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης (αναφορικά κυρίως µε προς χώρους διδασκαλίας), ενώ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία µε τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος προς χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η τελευταία.

Άρθρο 3

∆ιοίκηση

Τα διοικητικά όργανα, που είναι υπεύθυνα για το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και οι αρµοδιότητές τους καθορίζονται από το άρθρο 2, παρ. α-ε του Ν.3685/2008 όπως ισχύει. Πέραν αυτών, µπορεί να λειτουργεί η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Τµήµατος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, µε αρµοδιότητα την εξέταση και εισήγηση προς αυτόν ή τη ΓΣΕΣ για όλα τα θέµατα, που αφορούν τις µεταπτυχιακές σπουδές του Τµήµατος ή την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων.

Άρθρο 4

Τίτλοι Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέµει:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στις εξής κατευθύνσεις:
1)Πολιτική Θεωρία και ∆ικαιώµατα, και
2)Πολιτική Ανάλυση και ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Άρθρο 5

∆ιάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2021-22 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το Μ∆Ε, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) διδακτικά εξάµηνα. Ένα (1) επιπλέον εξάµηνο διατίθεται αποκλειστικά για τη συγγραφή Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας.

Άρθρο 6

Τρόπος φοίτησης

Ο τρόπος φοίτησης στο ΠΜΣ αφορά την πλήρη φοίτηση. Πέρα από τις κατά καιρούς αιτήσεις αναστολής ή παράτασης της φοίτησης, δεν έχει προκύψει ζήτηµα µερικής ή (ακόµη λιγότερο) διαδικτυακής φοίτησης.

Άρθρο 7

Εισακτέοι

Ο αριθµός εισακτέων στο Πρόγραµµα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) φοιτητές κατ' έτος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί µετά από επιλογή πτυχιούχοι τµηµάτων πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ.

Άρθρο 8

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

1. Για το Μ∆Ε, η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται µε γραπτή δοκιµασία.
2. Οι προϋποθέσεις για την κατάθεση από τους υποψήφιους φακέλου υποψηφιότητας ορίζονται από τη ΓΣΕΣ.

Άρθρο 9

Πρόγραµµα Σπουδών

1. Το Πρόγραµµα Σπουδών για την απόκτηση Μ∆Ε προσφέρει δύο κατευθύνσεις σπουδών: - «Πολιτική Θεωρία και ∆ικαιώµατα» - «Πολιτική Ανάλυση και ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» και Για την απόκτηση Μ∆Ε το Πρόγραµµα Σπουδών προβλέπει κατά τη διάρκεια των δύο (2) ακαδηµαϊκών εξαµήνων φοίτησης: την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση µαθηµάτων, την ενεργό συµµετοχή των φοιτητών/τριών στα κοινά σεµινάρια και στις ερευνητικές ασκήσεις που θα οργανώνουν τα εργαστήρια ανάλυσης τα οποία λειτουργεί το ΠΜΣ για την υποστήριξη της έρευνας και στην εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας.

2. Το ΠΜΣ ακολουθεί σύστηµα πιστωτικών µονάδων (10 ανά µάθηµα) και προσφέρει µαθήµατα εξαµηνιαίας διάρκειας. Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών µονάδων, µε την ακόλουθη διάρθρωση: εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες να προέρχονται από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα προσφερόµενα µαθήµατα λαµβάνοντας υπόψη τον καταµερισµό σε κορµού (υποχρεωτικά), κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής από τις δύο (2) κατευθύνσεις του ΠΜΣ και τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες από την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έξι (6) µαθήµατα στη βάσητης συµπλήρωσης των απαιτούµενων πιστωτικών µονάδων. Στο α’ διδακτικό εξάµηνο φοίτησης υποχρεούνται να εγγραφούν σε τρία (3) µαθήµατα.

Τα µαθήµατα κατανέµονται σε κορµού, «Πολιτική Θεωρία» και «Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία», κοινά για όλους τους φοιτητές/τριες του ΠΜΣ και κατεύθυνσης. Τα προσφερόµενα µαθήµατα κάθε εξαµήνου ορίζονται πριν την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους από τα αρµόδια όργανα του ΠΜΣ στη βάση του Προγράµµατος Μαθηµάτων και του Εσωτερικού Κανονισµού Σπουδών.

Κάθε φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της φοίτησής του µπορεί, εάν επιθυµεί, να παρακολουθήσει µέχρι δύο (2) µαθήµατα από άλλες κατευθύνσεις σπουδών που προσφέρει το Πρόγραµµα (ελεύθερης επιλογής), εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τα αρµόδια όργανα του ΠΜΣ. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ακολουθεί µε την ολοκλήρωση του β΄ διδακτικού εξαµήνου φοίτησης.

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική, καθώς και η εκπλήρωση όλων των οριζόµενων από το ΠΜΣ υποχρεώσεων. Τα µαθήµατα έχουν διάρκεια τριών (3) ωρών.

3. Προϋπόθεση για την απονοµή του τίτλου Μ∆Ε είναι η συνεπής συµµόρφωση των υποψηφίων µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Σπουδών του ΠΜΣ και ιδιαίτερα, η έγκαιρη κατάθεση και έγκριση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας, η επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων στον οριζόµενο από το ΠΜΣ χρόνο, η συγκέντρωση του αναγκαίου αριθµού µαθηµάτων / πιστωτικών µονάδων, καθώς και η τακτική εκπλήρωση όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγραφή στο ΠΜΣ.

4. Η Κατεύθυνση Σπουδών συνδέεται µε τις επιλογές µαθηµάτων φοίτησης των φοιτητών/τριών και το θέµα της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Η τελική δήλωση κατεύθυνσης γίνεται στο β΄ διδακτικό εξάµηνο φοίτησης και συνδέεται µε τα µαθήµατα επιλογής του/της φοιτητή/τριας. Πιο συγκεκριµένα, τουλάχιστον δύο (2) µαθήµατα επιλογής θα πρέπει να ανήκουν στην επιθυµητή κατεύθυνση σπουδών.

5. Η αξιολόγηση των µαθηµάτων, των σεµιναρίων και των ερευνητικών ασκήσεων, καθώς και της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας, γίνεται στην δεκαβάθµια κλίµακα µε υποδιαιρέσεις, µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5).

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαµήνου και είναι υποχρεωτικές για όλους τους/τις φοιτητές/τριες. Οι ηµεροµηνίες ορίζονται από το ΠΜΣ και τα αρµόδια όργανά του. Ο τρόπος εξέτασης και η εξεταστέα ύλη ορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα.

6. Το πρόγραµµα προβλέπει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης σε µαθήµατα του ΠΜΣ η οποία θα πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο. Στην επαναληπτική εξέταση δικαιούνται να συµµετάσχουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν παρακολουθήσει και επιτυχώς εξεταστεί σε τουλάχιστον τρία (3) µαθήµατα κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούµενων εξαµήνων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται ειδική άδεια από τη ΓΣΕΣ στη βάση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ανυπέρβλητο κώλυµα του/της φοιτητή/τριας.

Φοιτητής/τρια που δεν επιτύχει την ολοκλήρωση των σπουδών του/της εντός του προβλεπόµενου ηµερολογιακού έτους µπορεί να την παρατείνει µέχρι ένα (1) ακόµη ηµερολογιακό έτος. Θα πραγµατοποιείται επανεγγραφή. Ειδικότερα, ο/η φοιτητής/τρια θα µπορεί να αντικαταστήσει µε αντίστοιχα µαθήµατα που προσφέρονται το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος όσα µαθήµατα χρειάζονται για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, καθώς και να συµπληρώσει τα σχετικά µε τη Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία.

Φοιτητής/τρια που αποτύχει µέσα στη διετία εγγραφής του/της να ολοκληρώσει όλα τα απαιτούµενα για την απόκτηση Μ∆Ε, διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ.

Άρθρο 10

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία

1. Η περίοδος µετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων του β΄ διδακτικού εξαµήνου φοίτησης είναι αφιερωµένη στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Η συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του Μ∆Ε. Στην επιτυχή ολοκλήρωσή της αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες.

2. Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική µελέτη µε εξειδικευµένο θέµα, συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα της κατεύθυνσης σπουδών που ο/η φοιτητής/τρια έχει επιλέξει. Το µέγεθός της ορίζεται σε 20.000-25.000 λέξεις.

3. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας αναλαµβάνεται από τον/την φοιτητή/τρια µε την έγκριση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή. Η δήλωση του θέµατος και του/της επιβλέποντα/ουσας γίνεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ µέχρι την 30η Ιουνίου. Προϋπόθεση για την έναρξη συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον µαθήµατα του ΠΜΣ στα προηγούµενα δύο (2) εξάµηνα.

Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να παραδώσει την εργασία στη Γραµµατεία του ΠΜΣ µέχρι τη δεύτερη εβδοµάδα του Ιανουαρίου (σε πέντε αντίγραφα). Επίσης, η εργασία κατατίθεται στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

Προϋπόθεση για την εξέταση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθµού µαθηµάτων που ορίζει το ΠΜΣ, δηλαδή έξι (6) µαθηµάτων.

4. Τη Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία αξιολογεί τριµελής επιτροπή. Αυτή περιλαµβάνει τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και δύο (2) ακόµη µέλη ∆ΕΠ που ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, ως αξιολογητές/εξεταστές. Ο τελικός βαθµός της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας προκύπτει από τον µέσο όρο της βαθµολογίας των τριών (3) µελών της επιτροπής αξιολόγησης που συγκροτείται για κάθε επιµέρους Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία. Η διπλωµατική εργασία κρίνεται επιτυχής όταν και οι τρεις (3) βαθµολογητές την αξιολογήσουν µε βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο της βάσης που είναι ο βαθµός πέντε (5).

5. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας προβλέπεται παραποµπή σε επανεξέταση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο/η φοιτητής/τρια να ακολουθήσει τις υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή για διορθώσεις, βελτιώσεις και προσαρµογές και να καταθέσει εκ νέου την Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία το αργότερο µέχρι την 30η Μαΐου (σε πέντε αντίγραφα). Η εξέταση ορίζεται για την περίοδο του Ιουνίου. Αν απορριφθεί εκ νέου η διπλωµατική εργασία ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ.

6. Σε περίπτωση που δεν πληροί την προϋπόθεση των τεσσάρων (4) επιτυχών µαθηµάτων, ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται έναρξη συγγραφής της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας εάν, µετά την επαναληπτική περίοδο, έχει επιτυχώς εξεταστεί σε πέντε (5) µαθήµατα. Με την απόκτηση δικαιώµατος εκπόνησης Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται δήλωση του θέµατος και του/της επιβλέποντα/ουσας στη Γραµµατεία του ΠΜΣ µέχρι τη δεύτερη εβδοµάδα του Οκτωβρίου. Η κατάθεση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ορίζεται για τη δεύτερη εβδοµάδα του Ιανουαρίου και η εξέταση για την περίοδο του Φεβρουαρίου. Για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχα ότι και για την εµπρόθεσµη υποστήριξη. Αν παραπεµφθεί για επανεξέταση, αυτή πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη περίοδο, µε προθεσµία παράδοσης την 31η Μαΐου.

7. Κατά την περίοδο αυτή ο/η φοιτητής/τρια καλείται, επίσης, να ολοκληρώσει τη φοίτησή του/της και να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόµενα µαθήµατα. Ειδικότερα, επανεγγράφεται στο ΠΜΣ του νέου ακαδηµαϊκού έτους και καλείται να αντικαταστήσει τυχόν µαθήµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της φοίτησής του/της µε αντίστοιχα µαθήµατα από τα προσφερόµενα στο τρέχον εξάµηνο. Σε περίπτωση που αποτύχει στις εξετάσεις των µαθηµάτων αυτών ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ.

8. Στην περίπτωση µη κατάθεσης της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας εντός της οριζόµενης προθεσµίας ο φοιτητής/τρια µπορεί να παρατείνει τη φοίτησή του/της για ολοκλήρωση της διπλωµατικής εργασίας για ένα εξάµηνο, δηλαδή για την αµέσως επόµενη περίοδο. Απαιτείται κατάθεση αιτιολογηµένης αίτησης στη ΓΣΕΣ. Εάν η διπλωµατική εργασία δεν κατατεθεί εντός αυτής της προθεσµίας και µε αυτό το εξάµηνο συµπληρώνεται διετία από την πρώτη εγγραφή του/της φοιτητή/τριας, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ.

Άρθρο 11

Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Το πρόγραµµα σπουδών ανά κατεύθυνση και ακαδηµαϊκό εξάµηνο διαµορφώνεται ως εξής:

Α ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Υποχρεωτικά Μαθήµατα  ECTS
  Πολιτική Θεωρία  10
Μαθήµατα Επιλογής
1 Πολιτική Φιλοσοφία Ι 10
2 Θεωρίες και Πολιτικές Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Ι 10
3 Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 10
4 Θέµατα πολιτικής Οικονοµίας 10
5 Θεωρίες ∆ηµοκρατίας 10
6 Νέες Τεχνολογίες, Νέου Τύπου ∆ικαιώµατα, Ανεξάρτητες Αρχές 10
7 Ρατσισµός, Μετανάστευση και Μειονότητες 10
8 Θεωρίες Εξουσίας και Κράτους 10

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

  Υποχρεωτικά Μαθήµατα ECTS
1 Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία 10
Μαθήµατα Επιλογής
1 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 10
2 Θεωρίες και Πολιτικές Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ΙΙ 10
3 Πολιτική Οικονοµία 10
4 Πολυπολιτισµικότητα και Πολιτικές ∆ιαχείρισης της ∆ιαφοράς 10
5 Πολιτικές Ιδεολογίες 10
6 Γνώση και Εξουσία 10
7 Κοινωνικά Κινήµατα 10

Β ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Υποχρεωτικά Μαθήµατα ECTS
  Πολιτική Θεωρία 10
Μαθήµατα Επιλογής
1 ∆ιαδικασίες ∆ιαµόρφωσης και Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ι 10
2 Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι 10
3 Θεωρία και Ανάλυση ∆ηµοσίων Πολιτικών 10
4 Πολιτικό Σύστηµα και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ 10
5 Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 10
6 Εκπαιδευτική και Πανεπιστηµιακή Πολιτική Ι 10
7 Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης 10
8 Χώρος και Πολιτική 10
9 Πολιτική Κουλτούρα 10
10 Πολιτική και Εκλογική Συµπεριφορά Ι 10
11 Πολιτική Ανάλυση και Ορθολογικές Επιλογές 10
12 Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση Ι 10
13 Συγκριτική ∆ηµόσια Πολιτική 10
14 Πολιτική Ανταγωνισµού 10
15 Τοµεακές Πολιτικές Ι 10
16 Περιφερειακή Πολιτική 10

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

  Υποχρεωτικά Μαθήµατα ECTS
  Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία 10
Μαθήµατα Επιλογής
1 ∆ιαδικασίες ∆ιαµόρφωσης και Εφαρµογής Ευρω- παϊκών Πολιτικών ΙΙ 10
2 Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ 10
3 Εξευρωπαϊσµός και Επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 10
4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Περιβάλλον 10
5 ∆ηµόσια Πολιτική και Ελληνικό Πολιτικό Σύστηµα 10
6 Εκπαιδευτική και Πανεπιστηµιακή Πολιτική ΙΙ 10
7 Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 10
8 Πολιτική Οικονοµία της Ρύθµισης 10
9 Ειδικά Θέµατα Θεωρίας της Κοινής Γνώµης 10
10 Πολιτική και Εκλογική Συµπεριφορά ΙΙ 10
11 ∆ιαχείριση Ποιότητας και Ανθρώπινο ∆υναµικό 10
12 Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση ΙΙ 10
13 ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Πολιτική 10
14 Συγκριτική Τοπική Αυτοδιοίκηση 10
15 Τοµεακές Πολιτικές ΙΙ 10

Ως γλώσσα του Προγράµµατος ορίζεται η ελληνική.
Τα προσφερόµενα µαθήµατα κάθε εξαµήνου ορίζονται πριν από την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους από τη ΓΣΕΣ.
Με απόφαση της ΓΣΕΣ δύναται να επέρχεται τροποποίηση στο πρόγραµµα µαθηµάτων και ανακατανοµή µεταξύ των εξαµήνων.

Άρθρο 12

Προσωπικό

Το πρόγραµµα θα απασχολεί Καθηγητές και Λέκτορες του Τµήµατος, καθώς και Καθηγητές και Λέκτορες άλλων Τµηµάτων του ιδίου Πανεπιστηµίου και άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ µπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 όπως ισχύει.

Άρθρο 13

∆υνατότητες χρηµατοδότησης

Το Πρόγραµµα δεν απαιτεί δίδακτρα και δεν λαµβάνει καµία άλλη χρηµατοδότηση πέραν της κρατικής.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται ή δεν αναφέρεται ρητά στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό ΠΜΣ αρµόδια να αποφασίσει είναι η ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο ΠΜΣ µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 για την περάτωση των σπουδών τους ακολουθούν τις διατάξεις του προηγούµενου Εσωτερικού Κανονισµού ΠΜΣ, καθώς και την Υπουργική Απόφαση αρ. 24243/ Β7 (ΦΕΚ 753/Β/19.5.2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την όµοια αρ. 53778/Β7 (ΦΕΚ 1610/Β/17.8.2007) και από τις σχετικές αποφάσεις της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Πολιτική Επιστήµης.

Πληροφορίες

(α) ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: Ήβη - Αγγελική Μαυρομούστακου, Καθηγήτρια (mavromoi@uoc.gr, 28310-77562)
(β) ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ / ιστότοπος:
pms@pol.soc.uoc.gr
http://political.soc.uoc.gr/el/course/10/m-d-e-stin-politiki-analysi-politiki-thewria
Γραµµατεία Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης: τηλ: 28310-77450, 28310-77451, Φαξ: 28310-77455

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.