Το  Τμήμα απονέμει πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη μετά την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44)  αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα.

Οργάνωση Σπουδών

1. Για τους νεοεισακτέους/ες φοιτητές/ες ισχύει το εξής πρόγραμμα σπουδών:

Το ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών, που ψήφισε η Συνέλευση του Τμήματος στην 164η/14-06-2017 συνεδρίασή της, θα ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και θα αφορά τους νεοεισακτέους/ες φοιτητές/τριες.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ως εξής:

Α) Είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ).

Β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

Γ) Ένα (1) μάθημα είναι ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ).

Δ) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) σεμινάρια (YΕΣ) και δώδεκα (12) παραδόσεις (ΥΕΠ). Στα έξι (6) σεμινάρια συμπεριλαμβάνεται και το ΥΕΣ «Συγγραφή επιστημονικής εργασίας» (ΣΕΕΠ570),  το οποίο ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει από το Γ΄ εξάμηνο φοίτησης. Ειδικότερα στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο μπορεί να το δηλώνει επιπλέον των μαθημάτων που προβλέπεται ανά εξάμηνο φοίτησης. Εάν δηλωθεί στα υπόλοιπα εξάμηνα συμπεριλαμβάνεται στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων.

Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

ΣΤ) Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΠ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΠ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Ζ) Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Εξάμηνο φοίτησης

Πλήθος και κατηγορία δηλωθέντων μαθημάτων

Α

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά

Β

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά

Γ

3 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά+1 Ελεύθερη Επιλογή από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου

Δ

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά

Ε

3 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

ΣΤ

3 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

Ζ

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

Η

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.

 

Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

 

 

 

2. Για τους φοιτητές/ες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ισχύει το εξής πρόγραμμα σπουδών:

  

Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ως εξής:

Α) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ).

Β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

Γ) Δύο (2) μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ),

Δ) είκοσι (20) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) σεμινάρια (YΕΣ) και τα υπόλοιπα δέκα τέσσερα (14) είναι παραδόσεις (ΥΕΠ). Στα έξι (6) σεμινάρια συμπεριλαμβάνεται και το ΥΕΣ «Συγγραφή επιστημονικής εργασίας» ΥΕΣ ΣΕΕΠ570,  το οποίο ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει από το Γ΄ εξάμηνο φοίτησης. Ειδικότερα στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο το δηλώνει επιπλέον των μαθημάτων που προβλέπεται ανά εξάμηνο φοίτησης. Εάν δηλωθεί στα υπόλοιπα εξάμηνα συμπεριλαμβάνεται στον προβλεπόμενο αριθμό.

Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

ΣΤ) Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΠ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΠ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Ζ) Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Εξάμηνο φοίτησης

Πλήθος και κατηγορία δηλωθέντων μαθημάτων

Α

4 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά+  1 Ελεύθερη Επιλογή από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου

Β

6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά

Γ

3 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά + 1 Ελεύθερη Επιλογή από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου (ισχύει για τους φοιτητές που κατά το χειμερινό εξαμηνο 2017-2018 βρίσκονται στο δεύτερο έτος σπουδών)

Δ

5 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά (ισχύει για τους φοιτητές που κατά το χειμερινό εξαμηνο 2017-2018 βρίσκονται στο δεύτερο έτος σπουδών)

Ε

4 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

ΣΤ

4 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ

Ζ

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

Η

3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.

Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.