Πολιτική (και) Επικοινωνία

Σκοπός

Στο μάθημα επισκοπούνται βασικές προσεγγίσεις στο πεδίο έρευνας και μελέτης της πολιτικής επικοινωνίας και εξετάζονται ποικίλες διαστάσεις της στις σύγχρονες συνθήκες. Η εισαγωγική αυτή γνωστική περιήγηση διενεργείται με γνώμονα την ιστορικότητα των σχετικών ερευνών και των πρακτικών πολιτικής επικοινωνίας, αλλά και την ποικιλία που εμφανίζουν σε διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι επιμέρους θεματικές περιοχές που εξετάζονται αναφέρονται, ενδεικτικά, σε α) τεχνολογικές, οργανωτικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που (συν)διαμορφώνουν το σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον των ΜΜΕ και τις νέες μορφές δικτύωσης, αλληλόδρασης και επικοινωνίας, β) διασυνδέσεις οι οποίες αναπτύσσονται ιστορικά ανάμεσα στα ΜΜΕ και την πολιτική διαδικασία σε συγκριτική προοπτική, γ) πολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες των ΜΜΕ και επιδράσεις τους στη σύγχρονη πολιτική-κομματική αντιπαράθεση και τη δημοκρατία, δ) εξελίξεις που σημειώνονται στην επιστημονική μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας και στα προτεινόμενα θεωρητικά υποδείγματα και μοντέλα ανάλυσης, καθώς και ε) κρατικές πολιτικές ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος και συνέπειές τους στον πολιτικό και κομματικό ανταγωνισμό. Πεδίο ειδικότερης ενασχόλησης, αλλά και εμπειρικού ελέγχου των θεμάτων που εξετάζονται, αποτελεί η εγχώρια μεταπολιτευτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας μεταβάλλεται το επικοινωνιακό περιβάλλον, το πολιτικό-κομματικό σύστημα και οι χρήσεις των Μέσων στην πολιτική αντιπαράθεση και τον κομματικό ανταγωνισμό.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εκτός από τη γνωστική εποπτεία των κατευθύνσεων έρευνας και του στοχασμού αναφορικά με την πολιτική επικοινωνία στόχος του μαθήματος είναι να αναπτυχθούν ικανότητες κατανόησης και κριτικής προσέγγισης της πολιτικής επικοινωνίας στις σύγχρονες συνθήκες. Οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν ζητήματα που άπτονται της πολιτικής επικοινωνίας με συνθετότερες οπτικές και να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις και επιπτώσεις εξουσίας που συνεπάγονται οι πρακτικές πολιτικής επικοινωνίας.

Διδάσκοντες

Καραγιάννης Ιωάννης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.