Πολιτική Κουλτούρα και Εθνική Ταυτότητα

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητριών/φοιτητών στην έννοια της πολιτικής κουλτούρας όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Ειδικότερα, καταρχάς αποσαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες (πολιτική/πολιτικό, (πολιτική)κουλτούρα/(πολιτικός) πολιτισμός, πολιτικό σύστημα, πολιτικές αναπαραστάσεις, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές) και σκιαγραφούνται τα βασικά επιστημολογικά θεμέλια και οι αντίστοιχες θεωρητικές προσεγγίσεις της «πολιτικής κουλτούρας» ως αναλυτικής κατηγορίας. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά στις κύριες τυπολογίες που έχουν προταθεί για την κατηγοριοποίηση διαφορετικών παραδόσεων πολιτικής κουλτούρας. Ακολούθως, αναλύονται οι διαδικασίες ανάδυσης νέων μορφών πολιτικής κουλτούρας στο πλαίσιο της μετάβασης από το προ-νεωτερικό/προ-εθνικό στο νεωτερικό/εθνικό κράτος.Στη συνέχεια, επιχειρούμε να συγκρίνουμε την ελληνική περίπτωση με άλλες «εθνικές παραδόσεις» πολιτικής κουλτούρας στον «δυτικό», αλλά και τον «μη δυτικό» κόσμο. Τέλος, διερευνούμε τους δυνητικούς μετασχηματισμούς των μορφών πολιτικής κουλτούρας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των εθνικών κρατών σε ευρύτερα δια- ή και μετα-εθνικά πλαίσια.   

Διδάσκοντες

Σπύρος Θεόδωρος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.