Η περίοδος μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του β΄ διδακτικού εξαμήνου φοίτησης είναι αφιερωμένη στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του ΜΔΕ. Στην επιτυχή ολοκλήρωσή της αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική μελέτη με εξειδικευμένο θέμα, συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης σπουδών που ο/η φοιτητής/τρια έχει επιλέξει. Το μέγεθός της ορίζεται σε 20.000-25.000 λέξεις.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αναλαμβάνεται από τον/την φοιτητή/τρια με την έγκριση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή. Η δήλωση του θέματος και του/της επιβλέποντα/ουσας γίνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι την 30η Ιουνίου. Προϋπόθεση για την έναρξη συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα του ΠΜΣ στα προηγούμενα δύο (2) εξάμηνα.

Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να παραδώσει την εργασία στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου (σε πέντε αντίγραφα). Επίσης, η εργασία κατατίθεται στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

Προϋπόθεση για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων που ορίζει το ΠΜΣ, δηλαδή έξι (6) μαθημάτων.

Τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αξιολογεί τριμελής επιτροπή. Αυτή περιλαμβάνει τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και δύο (2) ακόμη μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, ως αξιολογητές/εξεταστές. Ο τελικός βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών (3) μελών της επιτροπής αξιολόγησης που συγκροτείται για κάθε επιμέρους Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η διπλωματική εργασία κρίνεται επιτυχής όταν και οι τρεις (3) βαθμολογητές την αξιολογήσουν με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της βάσης που είναι ο βαθμός πέντε (5).

→ Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προβλέπεται παραπομπή σε επανεξέταση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο/η φοιτητής/τρια να ακολουθήσει τις υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή για διορθώσεις, βελτιώσεις και προσαρμογές και να καταθέσει εκ νέου την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου (σε πέντε αντίγραφα). Η εξέταση ορίζεται για την περίοδο του Ιουνίου. Αν απορριφθεί εκ νέου η διπλωματική εργασία ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ.

→ Σε περίπτωση που δεν πληροί την προϋπόθεση των τεσσάρων (4) επιτυχών μαθημάτων, ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται έναρξη συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας εάν, μετά την επαναληπτική περίοδο, έχει επιτυχώς εξεταστεί σε πέντε (5) μαθήματα. Με την απόκτηση δικαιώματος εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται δήλωση του θέματος και του/της επιβλέποντα/ουσας στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και η εξέταση για την περίοδο του Φεβρουαρίου. Για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχα ότι και για την εμπρόθεσμη υποστήριξη. Αν παραπεμφθεί για επανεξέταση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη περίοδο, με προθεσμία παράδοσης την 31η Μαΐου.

Κατά την περίοδο αυτή ο/η φοιτητής/τρια καλείται, επίσης, να ολοκληρώσει τη φοίτησή του/της και να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα. Ειδικότερα, επανεγγράφεται στο ΠΜΣ του νέου ακαδημαϊκού έτους και καλείται να αντικαταστήσει τυχόν μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της φοίτησής του/της με αντίστοιχα μαθήματα από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο. Σε περίπτωση που αποτύχει στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ.

→ Στην περίπτωση μη κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας εντός της οριζόμενης προθεσμίας ο φοιτητής/τρια μπορεί να παρατείνει τη φοίτησή του/της για ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας για ένα εξάμηνο, δηλαδή για την αμέσως επόμενη περίοδο. Απαιτείται κατάθεση αιτιολογημένης αίτησης στη ΓΣΕΣ. Εάν η διπλωματική εργασία δεν κατατεθεί εντός αυτής της προθεσμίας και με αυτό το εξάμηνο συμπληρώνεται διετία από την πρώτη εγγραφή του/της φοιτητή/τριας, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.