Συντονιστής Παρατηρητηρίου Δημόσιας Πολιτικής: Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος

Σκοποί - δραστηριότητες - λειτουργίες

Το Παρατηρητήριο έχει ως σκοπό τη χαρτογράφηση των διαδικασιών παραγωγής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών όπως προκύπτουν ανά τομέα πολιτικής καθώς και των επιπτώσεων τους, θετικών και αρνητικών, στο κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον. Σκοπός είναι η συστηματική και περιοδική μέτρηση επιδόσεων και η παραγωγή σχετικών δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πολιτικών του κράτους. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας βάσης αναφοράς ώστε να αποφασίζονται ενδεχόμενες αλλαγές- μεταρρυθμίσεις δημοσίων πολιτικών στηριγμένες σε αντικειμενικά ποσοτικά δεδομένα τόσο ως προς την διευκόλυνση της διάγνωσης και τον προσδιορισμό του προβλήματος όσο και ως προς τις πιθανές επιπτώσεις εναλλακτικών αντιμετώπισης του.

Η προσπάθεια αυτή έρχεται για να καλύψει το διαπιστωμένο κενό συστηματικής παρακολούθησης των δημοσίων πολιτικών στη χώρα μας και ειδικότερα των μεταρρυθμίσεων. Το παρατηρητήριο θα επιχειρήσει επίσης την συστηματική ιχνηλάτηση όλων των μεταρρυθμιστικών νόμων από τη στιγμή της ψήφισης τους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στόχος είναι να καταγραφεί η πορεία υλοποίησης τους μέσα από την καταγραφή της έκδοσης των προβλεπομένων εξουσιοδοτικών διατάξεων και αλλων υλικών δράσεων ώστε να καταστεί λειτουργικό το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα. Τέλος θα επιχειρείται η συστηματική μέτρηση των επιδόσεων των μεταρρυθμίσεων ώστε να καταγράφεται ο βαθμός επίτευξης του στόχου πολιτικής που είχε τεθεί. Όλα τα παραπάνω θα αποτυπώνονται  σε περιοδικές εκθέσεις αλλά και ad hoc μελέτες επιπτώσεων του Παρατηρητηρίου. Μέσα από την συστηματική λειτουργία του θα επιχειρήσει να αξιολογήσει με αυστηρότητα και διαφάνεια τις επιπτώσεις των ακολουθούμενων αλλά και εκπονούμενων μεταρρυθμίσεων που προτείνονται ώστε οι πολιτικές αποφάσεις να είναι άρτια τεκμηριωμένες και να βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Η φιλοδοξία είναι το Παρατηρητήριο να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής μιας πολιτικής και να συμβάλει στην βελτίωση του νομοθετείν και του σχεδιασμού μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού το Παρατηρητήριο θα συντονίσει καταρχήν τη συλλογή των πρώτων εμπειρικών δεδομένων που αφορούν τα ανωτέρω και θα αξιοποιήσει τα ευρήματα των ερευνών στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών μέσω της συμμετοχής του Παρατηρητηρίου σε δίκτυα σχεδιασμού των τελευταίων, δηλαδή μέσω της υποβολής των εν λόγω ευρημάτων σε δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή κομμάτων ή επαγγελματικών οργανώσεων και ΜΚΟ, αλλά και με κρατικούς φορείς. Έτσι το Παρατηρητήριο θα λειτουργήσει ως ενεργός σύνδεσμος της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας με την ελληνική κοινωνία, αλλά και με το ευρωπαϊκό, μεσογειακό και διεθνές περιβάλλον, εφόσον τα ευρήματά του θα δημοσιοποιηθούν ευρύτερα. Ειδικότερα:

Το Παρατηρητήριο θα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

1.Ψηφιακό αποθετήριο των διαθέσιμων πηγών εμπειρικών δεδομένων που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού.
2.Ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τις ερευνητικές δράσεις και τις συνεργασίες του Παρατηρητηρίου

Το Παρατηρητήριο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ενδιαφερόμενο κοινό μέσω ενός δημόσια διαθέσιμου ιστοτόπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Επίσης, το Παρατηρητήριο θα παραπέμπει σε πληροφορίες και τεκμήρια άλλων αντίστοιχων παρατηρητηρίων στο εξωτερικό.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.