Προσφερόμενα Μαθήματα

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των μαθημάτων και αριθμός ECTS ανά εξάμηνο και έτος σπουδών:

Μαθήματα Πρώτου Έτους

Α' Εξάμηνο Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΕΙΝΠ118 Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεωτέρων Χρόνων 6.00 ΠΕΛΠ 148 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Λειτουργικές παράμετροι 6.00
ΑΓΓΠ010 Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Α’ 5.00 ΠΜΚΠ137 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες 6.00
ΠΟΘΠ133 Πολιτική Θεωρία Ι - Θεωρία Αρχαίας Πόλης 6.00 ΠΕΡΠ 140 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική 6.00
ΕΕΠΠ120 Ελληνική Πολιτική 6.00 ΠΟΘΠ134 Πολιτική Θεωρία ΙΙ – Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία – Φυσικό Δίκαιο – Φιλελευθερισμός – Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 6.00
ΠΟΕΠ100 Πολιτική Επιστήμη Ι - Εννοιολογικές Παράμετροι 6.00 ΠΣΕΠ139 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.00
ΕΜΕΠ138 Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης 6.00 ΑΓΓΠ020 Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β’ 5.00
ΣΥΔΠ149 Συνταγματικό Δίκαιο Ι 6.00 ΣΔΙΠ150 Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ 6.00
Σύνολο   30.00   30.00

Μαθήματα Δεύτερου Έτους

Μαθήματα Τρίτου Έτους

Ε' Εξάμηνο ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Μαθήματα Επιλογής
(0 μαθήματα) (0 μαθήματα)
ΕΕΔΠ459 Η εμβάπτιση της θεωρίας στα εμπειρικά δεδομένα 5.00 ΣΜΠΠ476 Συγκριτική Μεταναστευτική Πολιτική 5.00
ΒΚΠΠ415 Βία και Πολιτική 5.00 ΘΕΝΠ439 Θεωρίες εξουσίας στη Νεωτερικότητα 5.00
ΠΚΕΠ422 Πολιτική (και) Επικοινωνία 5.00 ΠΕΠΠ473 Πολιτικές Ελίτ και Πολιτικό Σύστημα 5.00
ΟΨΕΠ299 Όψεις Πολιτικοθεσμικού Εκσυγχρονισμού 5.00 ΣΤΔΠ451 Στρατηγική Διοίκηση 5.00
ΙΠΣΠ460 Ιδεολογία και Πολιτική της Σοσιαλδημοκρατίας 5.00 ΑΓΠΠ437 Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτική 5.00
ΟΑΔΠ461 Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία 5.00 ΤΣΚΠ481 Τάξεις και Στρώματα της ελληνικής κοινωνίας 5.00
ΣΠΑΠ446 Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση 5.00 ΟΙΑΠ484 Οικονομική Ανάλυση 5.00
ΕΘΕΠ458 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 5.00  
ΔΕΚΠ402 Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 5.00  
ΣΖΕΠ469 Σύγχρονα Ζητήματα της Ελληνικής Οικονομίας και πολιτικής 5.00  
ΕΙΝΠ238 Ελληνική Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων 5.00  
ΠΣΥΠ454 Πολιτικό Σύστημα 5.00  
ΣΠΘΠ474 Συγκριτική Πολιτική – Θεωρητικές προκείμενες 5.00  
ΣΔΠΠ475 Συγκριτική Δημόσια Πολιτική 5.00  
ΠΠΡΠ471 Πολιτικό Προσωπικό 5.00  
ΕΚΒΠ480 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη 5.00  
ΘΕΑΠ472 Θεσμοί Αντιπροσώπευσης 5.00  
ΠΚΕΠ479 Πολιτική Κουλτούρα και Εθνική Ταυτότητα 5.00  
ΚΣΕΠ478 Κρατική Συγκρότηση και εξωτερική πολιτική 5.00  
ΜΚΠΠ477 Μειονότητες και κρατική πολιτική 5.00  
ΘΕΔΠ247 Θεωρίες Δημοκρατίας 5.00  
ΑΔΠΠ442 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής 5.00  
ΔΕΠ286 Ιστορία και Ιδεολογία στην Κοινωνική Θεωρία 5.00  
ΗΑΕΠ482 Η Ακροδεξιά στην Ευρώπη 5.00  
ΠΤΠΠ428 Πολίτες, Ταυτότητες και Πολιτική στην Σύγχρονη Ελλάδα 5.00  
Σεμιναριακά Μαθήματα
ΕΠΑΠ563 Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και Απασχόληση 6.00 ΠΛΙΠ 517 Πολιτικός Λόγος και Ιδεολογία 6.00
ΠΔΔΠ579 Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας POISSON LOGISTIC REGRESSION 6.00 ΚΣΤΠ583 Αναλύοντας Πολιτικά Δεδομένα στο πλαίσιο της Negative Binomial Logistic Regression – Κοινωνική Στατιστική ΧΙΙ 6.00
ΕΝΣΠ398 Πολιτικές Ενσωμάτωσης 6.00 ΕΠΠΠ585 Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης 6.00
ΘΠΚΠ305 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας 6.00 ΔΕΠΠ572 International Business Enviroment (Διεθνές Επιχειρηματικό Περιβάλλον) 6.00
ΠΑΘΠ557 Πολιτική και Αθλητισμός 6.00 ΠΘΕΠ367 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Hegel 6.00
ΕΠΘΠ567 Ευρωπαϊκό Πολιτικό Θέατρο 6.00 ΣΠΟΠ588 Σοσιαλδημοκρατία: Πρόοδος ή οπισθοχώρηση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη? 6.00
ΠΟΚΠ506 Η Ελλάδα σε Πόλεμο: Πολιτική Οικονομία και Κοινωνία στη δεκαετία του 1940 6.00 ΗΔΔΠ561 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση 6.00
ΑΠΔΠ562 Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION 6.00 ΣΕΕΠ570 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 6.00
ΣΠΘΠ587 Συγκρότηση πολιτικών θεσμών: η Επανάσταση του 1821 6.00 ΒΑΟΠ589 Βιώσιμη ανάπτυξη και Οικονομία 6.00
ΕΕΠΠ558 Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Περιβάλλον (European Business Environment) 6.00 ΑΝΕΠ596 Αντι-εξουσίες 6.00
ΚΔΠΠ569 Κόμματα και Διαδίκτυο 6.00  
ΚΚΜΠ586 Κράτος και Κοινωνική Μεταρρύθμιση 6.00  
ΚΙΝΠ510 Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα 6.00  
ΠΝΤΠ590 Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες 6.00  
ΕΘΠΠ527 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας: Αυτονομία και Δημοκρατία 6.00  
ΚΚΠΠ554 Κρίση και Κοινωνική Πολιτική 6.00  
Σύνολο   30.00   30.00

Μαθήματα Τέταρτου Έτους

Ζ' Εξάμηνο Η' Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα ECTS Κωδικός Μάθημα ECTS
Σύνολο   30.00   30.00
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.