ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΠΑ : ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΠΑ: ΗΒΗ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΑΒΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

 

1. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης άρχισε να υλοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ΄Κ.Π.Σ έως και το 2008, και συνέχισε τη λειτουργία ως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από τους ίδιους φορείς, μέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και το 2013. Με νέα χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ίδιου χρηματοδοτούμενου προγράμματος συνέχισε τη λειτουργία του έως και τις 30/10/2015, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί και το τρέχον ακαδ. έτος 2015- 2016 με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετική δυνατότητα επιλογής των φοιτητών και φοιτητριών,  είναι οργανικά ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και η επιτυχής υλοποίηση της οδηγεί στην αναγνώριση δύο (2)  μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλεγόμενων Παραδόσεων (ΥΕΠ)

 

Εκτός της σύνθετης, συστηματικής και ερευνητικά εδραιωμένης διδασκαλίας των επιμέρους πεδίων του ευρύτερου αντικειμένου της πολιτικής επιστήμης που θεραπεύει το Τμήμα, κρίσιμη είναι επίσης η μεθοδική και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση πολιτικών επιστημόνων,  για να καλύψουν αποτελεσματικά θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση, σε μεγάλες επιχειρήσεις, στα Μ.Μ.Ε., σε Εταιρείες πολιτικής έρευνας και δημοσκοπήσεων, σε ερευνητικές δομές και δομές κοινωνικών εταίρων αλλά και σε νευραλγικούς τομείς της αγοράς. Με δεδομένα αυτά, το Τμήμα εξαρχής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του.

 

Η πρακτική άσκηση δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην εκμάθηση διοικητικών πρακτικών, αλλά:

  • στην εμπέδωση των νέων και εξειδικευμένων γνώσεων για την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων με βάση την ανάλυση και την έρευνα συμπεριφορών, τάσεων, αντιλήψεων, ιδεολογιών
  • στην ανάλυση του πολιτικού λόγου, στο ρόλο της επικοινωνίας  στην πολιτική και στο ρόλο των ΜΜΕ γενικότερα  στην πολιτική
  • στην κατανόηση και ερμηνεία των δημόσιων πολιτικών στο νέο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης και της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των πολιτών,
  • στην κατανόηση των δομών και δράσεων διεθνών οργανισμών σε θέματα οικονομίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετανάστευσης, περιβάλλοντος κ.ά.
  • στην κατανόηση και ανάλυση ζητημάτων διακυβέρνησης, εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και έντασης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Οργάνωση, δομή, προϋποθέσεις  συμμετοχής και διαδικασία επιλογής.

Προκειμένου να υλοποιούνται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο Δίκτυο Συνεργαζόμενων φορέων, ανά την Ελλάδα, το οποίο ανανεώνεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, διευρύνοντας και τις δυνατότητας επιλογής των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών. Στους φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται: Διεθνείς Οργανισμοί, Πρεσβείες, Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Περιφέρειες,, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, Δομές Κοινωνικών Εταίρων,  Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων Εταιρειών και Μονάδων Έρευνας Κοινής Γνώμης) και Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.ά. Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, συμμετέχουν σε αυτήν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, οι Επόπτες και η Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης, ενώ υπάρχει συστηματική συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος και με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες 3ου, 4ου ή και μεγαλύτερου έτους του Τμήματος που έχουν περατώσει τις βασικές τους υποχρεώσεις (επιτυχής ολοκλήρωση Υποχρεωτικών Μαθημάτων)  

Η επιλογή των ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται από τον την τριμελή Επιτροπή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στη βάση κυρίως των κάτωθι κριτηρίων:

- Συνέντευξη

- Αναλυτική βαθμολογία

 

Ακολουθεί η εκπαιδευτική προετοιμασία των ασκουμένων πουέχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τις συγκεκριμένες Εταιρείες, Οργανισμούς και Φορείς, προετοιμάζοντας με ρεαλιστικούς όρους τους φοιτητές για μια ομαλή και κυρίως αποτελεσματική μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, αλλά και ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον εργασιακό χώρο.

 

Εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ισότιμης αντιμετώπισης όλων και ειδικά των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης καθώς και της ισότητας των δυο φύλων.

 

3.Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης.

 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 πλήρεις μήνες, με έναρξη την 1η Ιουλίου και λήξη την 31η Αυγούστου κάθε έτους, ενώ προβλέπεταιμηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση κατά ατυχήματος.

Η έναρξη Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται με την επίσκεψη του ασκούμενου/ της ασκούμενης στο φορέα υποδοχής, συνάντηση με τον επόπτη του φορέα, ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και υπογραφή του συμφώνου προγραμματικής συνεργασίας (τετραμερές).

Σε όλη τη διάρκεια της πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές και φοιτήτριες, υπάρχει συστηματική επικοινωνία, κυρίως μέσω ενημερωτικών - αλλά και τηλεφωνικά όταν αυτό είναι αναγκαίο, με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης.

 

Η απασχόλησητων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται σε έργο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους.

 

Τέλος, με την λήξη της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται η σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων () από τους ασκούμενους/τις ασκούμενες, στην οποία αναφέρονται οι εργασίες που τους ανατέθηκαν και έφεραν εις πέρας, οι στόχοι της εργασίας, οι υποχρεώσεις τους κλπ.Αντίστοιχη έκθεση (Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης) συντάσσει και υποβάλλει και ο φορέας υποδοχής.

 

 

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών συνεδριάζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και εξετάζει το σύνολο των φακέλων των ασκουμένων. Η λίστα με τους φοιτητές που αποκρίθηκαν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Προγράμματος υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση Τμήματος και οι φοιτητές και φοιτήτριες που ασκήθηκανεπιτυχώς απαλλάσσονταιαπό δύο (2) μαθήματα ΥΕΠ.

Οι ασκούμενοι/ ες, μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης, συμπληρώνουν πλέον 1 ανώνυμο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του ΠΠΑ και συγκεκριμένα το  ιδρυματικό (του Πανεπιστημίου Κρήτης). Αποσκοπείται με αυτόν τον τρόπο η ουσιαστική αξιολόγηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, στοχεύοντας στην ανατροφοδότηση του ίδιου του ΠΠΑ και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.  

                                  Για επιπλέον πληροφορίες

Α) μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΠΑ  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

και

β) μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΠΠΑ: Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη, τηλ. 28310 77561, email: papadakn@uoc.gr

 

Δειτε περισσοτερα
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.