Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

 
 

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

 

Alexandros Koutsogiannis

Εmail: akoutsogian@uoc.gr

Phone: 2831077446

Office: Ground Floor, Administration Building

Contact hours:

Alex Koutsogiannis studied sociology and social & political thought at Panteion University (BA) and at the University of Sussex (MA, DPhil). He is an assistant professor (Political Theory) at the Department of Political Science of the University of Crete. His publications and research interests cover the following areas: modern political theory, theories of democracy and the state, and the social and political thought of the Frankfurt School. Alex has refereed various research papers and has presented his work in conferences both in Greece and abroad.

  • Classical political theory (the Athenian Polis, natural law)
  • Theories of the state and democracy (with emphasis on the concept of representation)
  • Critical Theory (Frankfurt School)

History and Ideology in Social Theory (critical theory)

Special topics in political theory (Seminar – the Athenian Polis)

Theories of Power in Modernity

Political Theory III – 20th century (Compulsory course)

«Ελευθερία και Νόμος στον Jean-Jacques Rousseau» στο Σύμμεικτα για Καθηγητή Κώστα Γ. Μαυριά, Τόμος ΙΙ. Μαριάνθη Καλυβιώτου (επιμ.), εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2022.  (“Law and Freeom in the thought of Jean-Jacques Rousseau”, in Greek).

Αλλοτρίωση και η Δυνατότητα της Ελευθερίας. Πεδίο, Αθήνα, 2021. (Alienation and the Possibility of Freedom. In Greek)

“Political Positivism and political existentialism. Revisiting Herbert Marcuse” in the Berlin Journal of Critical Theory, v.3, no.3, August 2019.

«Δύο θέσεις του Max Horkheimer για τον ολοκληρωτισμό» στο Αξιολογικά 31, 2017. (Two theses on totalitarianism by Max Horkheimer” in Greek).

«Όψεις της Διακυβέρνησης. Υποχώρηση του Κράτους ή Κρίση του Πολιτικού Συστήματος;» στο Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σταυροδρόμι Κρίσιμων Εξελίξεων. Πολιτικές, Στρατηγικές Επιλογές και Προοπτικές. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015. (“Aspects of Governance: Retreat of the state or crisis of the political system”? In Greek).

“Co-decision or delegation? Direct democracy, social interests and the transformation of the political”. World Congress of Constitutional Law 2014: Constitutional Challenges. Global and Local. Oslo, June 16-2014.

«Οικονομική Ανάπτυξη και Ηθική στη Θεωρία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Amartya Sen». Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Τόμος 1, Τεύχος 2, Φθινόπωρο 2006, 57-74. (“Economic development and ethics in Amartya Sen’s view of human rights” in Greek).

«Ideologia e o projeto autonomia na teoria do imaginário de Cornelius Castoriades» στο Estudos de Sociologia Vol.5 No 2, Recife, UFPE Brazil, 2001, 7-30. (“Ideology and the project of autonomy in Castoriadis’ theory of the imaginary”. In Portuguese)