Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

 
 

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1  

Σκοπός και αντικείμενο των Διδακτορικών Σπουδών –Γενικές διατάξεις

 

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Πολιτική Επιστήμη.

 

2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των Δ.Σ. διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τις κανονιστικές διατάξεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

3. Για την οργάνωση και τη λειτουργία των Δ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Οι διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διδακτορικές σπουδές, και ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας των Δ.Σ., τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το νόμο είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

5. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι αρμόδια να διευθετήσει κάθε οργανωτικό, διοικητικό, φοιτητικό, εκπαιδευτικό ή ακαδημαϊκό ζήτημα των Δ.Σ., του οποίου η ρύθμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ούτε από τις αποφάσεις των παραπάνω αρμοδίων οργάνων ούτε από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι αρμόδια για  κάθε ζήτημα ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 2

Απονεμόμενος τίτλος σπουδών

 

1. Οι Δ.Σ. οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Στους/στις υποψήφιους/ες διδάκτορες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στις Δ.Σ. απονέμεται Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη.

 

2. Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού.

 

3. Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/αμένη της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

4. Στον/στη διδάκτορα, μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής του/της, είναι δυνατόν να χορηγείται πριν από την καθομολόγησή του/της βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της διατριβής του/της.

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

 

1. Προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/ήτριας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης είναι η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδων (Δ.Μ.Σ.) ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου και αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017, στα πεδία της Πολιτικής Επιστήμης ή και σε συναφή επιστημονικά πεδία.

 

2. Κατ’ εξαίρεση και ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 και την παρ. 7 του άρθρου 3 του παρόντος, μπορούν να εγγραφούν ως υποψήφιοι διδάκτορες (α) κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή Δ.Δ. μη συναφούς αντικειμένου και (β) μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή άλλου ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, εφόσον η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κρίνει ότι η ερευνητική και/ή επαγγελματική δραστηριότητά τους καλύπτει αυτή την έλλειψη. Προκειμένου να γίνει δεκτή από τη Συνέλευση του Τμήματος, η σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της παρ. 7 του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς την επάρκεια και ποιότητα της ερευνητικής και/ή επαγγελματικής δραστηριότητας του/της υποψήφιου/ας, καθώς και τη συνάφεια αυτής της δραστηριότητας με το θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

 

3. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου, όπως προκύπτει από σχετικούς γλωσσικούς τίτλους σπουδών ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που έχει διεξαχθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής στην ξένη αυτή γλώσσα.

 

4. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού πανεπιστημίου απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, είναι η κατοχή πιστοποιητικού επάρκειας ελληνικής γλώσσας, εφόσον γλώσσα σύνταξης της διατριβής τους καθοριστεί η ελληνική.

 

5. Για την εγγραφή του/της ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής.

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Ερευνητική πρόταση συνοδευόμενη από ενδεικτική βιβλιογραφία,

β) Εκτενές βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος,

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του Δ.Μ.Σ. που κατέχει ή, σε περίπτωση που κατέχει τίτλο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, επίσημη μετάφρασή του και πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

δ) Τίτλο ή τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που έχουν διεξαχθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καθώς και πιστοποιητικού επάρκειας ελληνικής γλώσσας εφόσον απαιτείται κατά το παρόν άρθρο.

ε) Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (συστατικές επιστολές, βραβεία, κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής του/της.

 

6. Γλώσσα υποβολής των αιτήσεων και συγγραφής των διδακτορικών διατριβών ορίζεται καταρχήν η ελληνική. Τα βιογραφικά σημειώματα και οι ερευνητικές προτάσεις αλλοδαπών υποψηφίων που δεν ομιλούν την ελληνική επιτρέπεται να κατατεθούν στη γλώσσα στην οποία προτείνουν να εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή. Σε περίπτωση που προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι άλλη από την ελληνική, ο/η υποψήφιος/α οφείλει να τεκμηριώσει επαρκώς τον λόγο στην αίτησή του/της. Επιπλέον, η αρμόδια επιτροπή του παρόντος άρθρου οφείλει να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/ήτριας.

 

7. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφαίνεται αιτιολογημένα εάν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/α, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή με προεδρεύοντα τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα ή σε περίπτωση που δεν έχει προταθεί επιβλέπων/ουσα από τον/την υποψήφιο/α από τη Συνέλευση. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση σε προηγούμενη συνεδρίαση αυτής κατά την οποία λαμβάνει την εγκριτική απόφασή της. Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να κληθεί σε συνέντευξη. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης που έπεται ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4485/2017. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων, η Συνέλευση του Τμήματος με βάση σχετική εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και τον/την πρόεδρο αυτής ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους/τις υποψήφιους/ες σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/η. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ήτρια, εφόσον δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4485/2017. Και τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

 

8. Αν ο/η προτεινόμενος/η από τον υποψήφιο ως επιβλέπων/ούσα αρνηθεί αιτιολογημένα ή κωλύεται να αναλάβει την επίβλεψη, η Συνέλευση ορίζει ως επιβλέποντα/ουσα άλλο μέλος Δ.Ε.Π. που συναινεί. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος εγγράφεται εφόσον αποδεχθεί την απόφαση αυτή της Συνέλευσης.

 

9. Μετά την έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής και τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, το όνομα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος, του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., ο τίτλος της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και σύντομη περίληψή της, καθώς και τα ονόματα των άλλων δύο μελών της συμβουλευτικής επιτροπής αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 

10. Η εγγραφή του/της υποψήφιου/ας ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερών από την έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής.

 

11. Αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη Συνέλευση που έπεται της ημερομηνίας υποβολής τους σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

 

12. Τροποποίηση του εγκεκριμένου τίτλου της διδακτορικής διατριβής μπορεί να γίνει δεκτή από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος και θετική εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των δύο άλλων μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε περίπτωση που με την αλλαγή του τίτλου μεταβάλλεται και το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, η ελάχιστη διάρκεια της τριετίας εκκινεί από τον χρόνο αυτό, η Συνέλευση δε αποφασίζει εάν θα ορισθεί νέος/α επιβλέπων/ουσα και λοιπά μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 

13. Κανένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να επιβλέπει περισσότερους/ες από επτά (7) υποψήφιους/ες διδάκτορες ταυτόχρονα, στους/στις οποίους/ες δεν περιλαμβάνονται όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες τελούν σε αναστολή, κατά το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, πέραν των δύο (2) ετών. Υπέρβαση του ορίου αυτού, για λόγους που τεκμηριώνονται, απαιτεί έγκριση της Συνέλευσης.

 

14. Σε περίπτωση που μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης ή σε άλλο Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των Δ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

15. Σε περίπτωση που ο ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εφόσον παρουσιαστεί άλλο συγκεκριμένο κώλυμα ή πρόβλημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4485/2017, ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση των δύο άλλων μελών της συμβουλευτικής επιτροπής.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής –

Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

 

1. Την ευθύνη για την περάτωση της διδακτορικής διατριβής μέσα στα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό χρονικά περιθώρια έχει ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ητρια.

 

2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ συντάσσει αναλυτικό υπόμνημα, που επέχει θέση έκθεσης προόδου της ερευνητικής του/της εργασίας και της συνολικής δραστηριότητάς του/της, κατά την περίοδο που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκθεση, το οποίο υποβάλλει εγγράφως στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Εάν η περίοδος αυτή είναι μικρότερη του έτους μπορεί να το υποβάλει κατά την έναρξη του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Προβλέπεται και προφορική ανάπτυξη αυτού ενώπιον της εν λόγω τριμελούς επιτροπής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή, κατατίθενται στη Συνέλευση του Τμήματος και καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος.

 

3. Εάν ο/η υποψήφιος/α αδικαιολόγητα δεν καταθέσει έγκαιρα το υπόμνημα του παρόντος άρθρου ή η απόδοσή του/της μπορεί να θεωρηθεί μη ικανοποιητική. Εάν σημειωθεί αδικαιολόγητη αμέλεια στην υποβολή των υπομνημάτων πέραν των δύο (2) ακαδημαϊκών ετών και εφόσον υπάρξουν συνολικά τρεις μη ικανοποιητικές αξιολογήσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί, με τη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος από το μητρώο των φοιτητών του Τμήματος.

 

4.  Σε περίπτωση κατά την οποία γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής έχει οριστεί άλλη από την ελληνική, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ οφείλει να συμπεριλάβει στη διατριβή του/της εκτεταμένη περίληψή της στα ελληνικά.

 

5. Η αναγκαία έκταση της διδακτορικής διατριβής προσδιορίζεται από τον/την εκάστοτε επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια σε συνεννόηση με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.

 

6. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στη συνεργασία του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος με τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 

Άρθρο 5

Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – αναστολή σπουδών –

διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων

 

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως ολοκλήρωση της διατριβής νοείται η, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια, κατάθεσή της στον/στην τελευταίο/α. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να παραταθεί μόνο με απόφαση της Συνέλευσης μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος και σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/πουσας καθηγητή/ήτριας.

 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ενός/μιας υποψήφιου/ας διδάκτορος για τους λόγους της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και λόγω υπέρβασης της παραπάνω οριζόμενης μέγιστης διάρκειας σπουδών των οκτώ (8) πλήρων ημερολογιακών ετών, χωρίς υποβολή αίτησης για ετήσια παράταση, η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της ως άνω μέγιστης διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Είναι δυνατή η υποβολή συνολικά δύο (2) ετήσιων παρατάσεων.

 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ενός/μιας υποψήφιου/ας διδάκτορος και για κάθε άλλο λόγο που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, ύστερα από έγγραφη αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/ήτριας της διδακτορικής διατριβής. Η διαγραφή κοινοποιείται στον/στη φοιτητή/ήτρια από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

4. Ένας/μια υποψήφιος/α διδάκτωρ δικαιούται, με αιτιολογημένη αίτησή του/της, να ζητήσει, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, αναστολή των σπουδών του από τη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Η Συνέλευση μπορεί, ύστερα από εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/ήτριας της διδακτορικής διατριβής, να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση αναστολής σπουδών.

 

5. Η μέγιστη συνολική διάρκεια αναστολής σπουδών που μπορεί να εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος σε υποψήφιο/α διδάκτορα είναι δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη μετά από αίτησή του όπου αναφέρονται οι λόγοι αυτής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησής του/της.

 

6. Η αναστολή μπορεί να διακοπεί ύστερα από αίτηση επανεγγραφής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος προς τη Συνέλευση του Τμήματος

 

7. Μετά το πέρας της εγκεκριμένης αναστολής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ οφείλει να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής στο Τμήμα.

 

8. Η ανανέωση εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος γίνεται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Η ανανέωση εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο συμπληρώνεται η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ισχύει μέχρι και τη συμπλήρωση αυτής.

 

Άρθρο 6

Διαδικασία υποστήριξης και εξέτασης διδακτορικής διατριβής

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του/της υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

 

2. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, αιτείται εγγράφως από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα να προβεί στις απαραίτητες αναθεωρήσεις και να επανυποβάλει την διατριβή του/της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

3. Εάν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή απορρίψει για δεύτερη φορά την αίτηση του/της, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του/της. Η δεύτερη κατά σειρά απόρριψη της αίτησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη έκθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής προς τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται εισηγητική έκθεση από τη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

 

3. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39.

 

4. Ο/Η επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής και πρόεδρος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής τη συγκαλεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την τελική υποστήριξη και εξέτασή της. Η πρόσκληση κοινοποιείται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα και στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα εξέτασης. Η πρόσκληση κοινοποιείται επίσης ταυτόχρονα σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεών του καθώς και στην ιστοσελίδα του.

 

5. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Της διαδικασίας προεδρεύει ο/η επιβλέπων/ουσα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η επταμελής εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Η κλίμακα βαθμολογίας της διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται έχει ως εξής: Άριστα μετ’ επαίνων, Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

6. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημόσια ανακοίνωση του αποτελέσματος στον/την εξεταζόμενο/η και με τη σύνταξη Πρακτικού, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό κατατίθεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν έχει δικαίωμα ένστασης ενάντια στην απόφαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 

Άρθρο 7

Καθομολόγηση διδακτόρων

 

Η αναγόρευση και η καθομολόγηση του/της διδάκτορος γίνεται ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη διαδικασία που ακολουθεί το Τμήμα. Η τελετή διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.

 

Άρθρο 8

Διαδικασίες αξιολόγησης

 

Οι Δ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης υπόκεινται στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και από τις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

 

Άρθρο 9

Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη –

Δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

 

1. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Δ.Σ. αναλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

2. Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης των Δ.Σ. και υποχρεούται να τηρεί για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα φάκελο που περιέχει: α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν με την αίτηση υποψηφιότητάς του/της, β) τα αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν χορηγηθεί, γ) τα ετήσια υπομνήματά του/της προς την τριμελή  συμβουλευτική επιτροπή και τα σχόλια επ’ αυτών από τον επιβλέποντα ή την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, στ) ηλεκτρονικό αντίγραφο της τελικής εγκεκριμένης μορφής της διδακτορικής του/της διατριβής και ζ) κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.

 

3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

4. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες επικουρούν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στην επιτήρηση των εξετάσεων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Με εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας προς τη Συνέλευση μπορεί επίσης να ανατεθεί στον/την υποψήφιο/α διδάκτορα μικρής κλίμακας επικουρικό διδακτικό ή/και εργαστηριακό έργο συναφούς προς το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής υπό την επίβλεψη του/της επιβλέποντα/ουσας  ή ενός μέλους Δ.Ε.Π. συναφούς αντικειμένου προς το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

 

Άρθρο 10

Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη

 

Σε περίπτωση συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και το ζήτημα της χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου, καθορίζονται στο πλαίσιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που καταρτίζεται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και τον συνεργαζόμενο ή τους συνεργαζόμενους φορείς και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των συνεργαζόμενων Ερευνητικών Κέντρων. Οι όροι του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας οφείλουν να συνάδουν με το πλαίσιο λειτουργίας των Δ.Σ. στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και είναι σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία. Η συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

 

1.Οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος για την κρίση της διδακτορικής διατριβής των οποίων δεν έχει ορισθεί επταμελής εξεταστική επιτροπή υπάγονται για την υπόλοιπη φοίτησή τους στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 

2. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη φοίτησης μπορούν να ζητήσουν έως δύο (2) ετήσιες παρατάσεις φοίτησης. Κατ΄εξαίρεση η Συνέλευση μπορεί για σοβαρούς λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του/της υποψηφίου/ας να χορηγήσει έως δύο (2) επιπλέον παρατάσεις φοίτησης. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες καλούνται με επιμέλεια του/της Διευθυντή/ντριας του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης να υποβάλουν έκθεση προόδου κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους που ακολουθεί την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης και να αιτηθούν εφόσον επιθυμούν παράτασης της φοίτησής τους από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση που έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη φοίτησης.