ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές»

1. Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

1.1Σκοπός και Αντικείμενο

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της Πολιτικής Επιστήμης μέσω της εμβάθυνσης  σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα με υψηλή εξειδίκευση.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά αντικείμενα που ανήκουν στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης, με εμβάθυνση στην ειδίκευση «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές».

 

1.2 Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Πολιτικό Σύστημα και (στις) Δημόσιες Πολιτικές».

 

1.3 Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης) της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης), εφόσον έχουν υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία εισαγωγής που προβλέπεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

 

1.4 Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο σπουδών διατίθεται αποκλειστικά για τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

 

1.5 Διαδικασία Προκήρυξης

Το υπό προκήρυξη πρόγραμμα σπουδών, ο μήνας που θα γίνει αυτή, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής, καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος κάθε έτος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό.

 

1.6 Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Οι προϋποθέσεις για την κατάθεση από τους υποψήφιους φακέλου υποψηφιότητας καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

 

1.7 Επιλογή των Εισακτέων

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με γραπτή δοκιμασία. Η διαδικασία ορίζεται από την προκήρυξη μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία ορίζει και πενταμελή επιτροπή επιλογής.

Με βάση τη βαθμολογία καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης.

 

1.8 Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος   

Τα διοικητικά όργανα, που είναι υπεύθυνα για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από το άρθρο 31 του Ν.4485/2017.

 

1.9 Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού και τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, διάρκειας τριών (3) ωρών ανά συνάντηση. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:  (α) σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες  από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού, (β) είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο (2) υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων και  (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. ξεκινά στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

 

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Θεωρίες και έννοιες

 

Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πολιτική

10 ECTS

10 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

10 ECTS

Θεωρίες Εξουσίας

Θεωρίες Δημοκρατίας

Πολιτική Οικονομία

Διαλεκτική Θεωρία και Πολιτική

Κριτική Θεωρία

Διαδίκτυο και Πολιτική

Πολιτικές Κατάρτισης και Πολιτικές Απασχόλησης
Μεθοδολογία της Έρευνας

Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής

Κράτος και Ρύθμιση

Χώρος και Πολιτική

Συμμετοχικοί Θεσμοί και Τοπική Δημοκρατία

Κοινοβουλευτισμός και Θεωρία της Αντιπροσώπευσης

Νέες Τεχνολογίες και Δικαιώματα

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Δημοκρατία και Κοινωνικό Κράτος

Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση

Τεχνικές λήψης απόφασης και εργαλεία αξιολόγησης δημοσίων πολιτικών

Διοίκηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων

Διοικητική Οργάνωση του Κράτους

Θεμελιώδη δικαιώματα στην εθνική και ενωσιακή έννομη τάξη

 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Ελληνική Πολιτική

 

Δημόσια Διοίκηση. Δημόσιες Πολιτικές

10 ECTS

10 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

10 ECTS

Πολιτική αντιπροσώπευση και πολιτικό προσωπικό στη σύγχρονη Ελλάδα

Πολιτικός λόγος και πολιτική στη Γ’ Ελληνική Δημοκρατία και
Εξουσία, κυβέρνηση και ιδεολογία στη μεταπολιτευτική Ελλάδα

Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Πολιτική και πολιτική κουλτούρα στη Ελλάδα

Συνταγματική θεωρία

Ιστορία των Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ρατσισμός, Μετανάστευση και Μειονότητες

Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο

Η Πολιτική Οικονομία της Τοπικότητας στην Κίνα

Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Ευρω­παϊκών Πολιτικών

Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης

Θεσμοί και πολιτικές στο ελληνικό πολιτικό σύστημα

Θεσμοί και πολιτικές στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστορία των διοικητικών θεσμών

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Σύνολο ECTS για το Π.Μ.Σ. «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές»: 90

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

1.10 Παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι διαγραφής

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, καθώς και η εκπλήρωση όλων των οριζόμενων από το Π.Μ.Σ. υποχρεώσεων.

Προϋπόθεση για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι η συνεπής συμμόρφωση των υποψηφίων με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ιδιαίτερα, η έγκαιρη κατάθεση και έγκριση της Μ.Δ.Ε., η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων στον οριζόμενο από το Π.Μ.Σ. χρόνο, η συγκέντρωση του αναγκαίου αριθμού μαθημάτων/ πιστωτικών μονάδων, καθώς και η τακτική εκπλήρωση όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγραφή στο ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων κορμού και των μαθημάτων επιλογής, καθώς και της Μ.Δ.Ε γίνεται στην δεκαβάθμια κλίμακα με υποδιαιρέσεις, με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5).

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαμήνου και είναι υποχρεωτικές για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι ημερομηνίες ορίζονται από το Π.Μ.Σ. και τα αρμόδια όργανά του. Ο τρόπος εξέτασης και η εξεταστέα ύλη ορίζεται από τον κάθε διδάσκοντα.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης σε μαθήματα του Π.Μ.Σ. η οποία πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο. Στην επαναληπτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν παρακολουθήσει και επιτυχώς εξεταστεί σε τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούμενων εξαμήνων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται ειδική άδεια από τη Συνέλευση του Τμήματος στη βάση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ανυπέρβλητο κώλυμα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν επιτύχει την ολοκλήρωση των σπουδών του εντός του προβλεπόμενου ημερολογιακού έτους μπορεί να την παρατείνει μέχρι δύο (2) εξάμηνα. Θα πραγματοποιείται επανεγγραφή. Ειδικότερα, ο φοιτητής θα μπορεί να αντικαταστήσει με αντίστοιχα μαθήματα που προσφέρονται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος όσα μαθήματα χρειάζονται για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., καθώς και να συμπληρώσει τα σχετικά με τη Μ.Δ.Ε.

Μεταπτυχιακός φοιτητής που αποτύχει μέσα στη διετία εγγραφής του να ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

 

1.11 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν την εκπόνηση Μ.Δ.Ε υπό την εποπτεία ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ειδικότερα:

1.Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Για την εξέταση της Μ.Δ.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη που έχουν αντικείμενο συναφές με το Π.Μ.Σ.

2.Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του μεταπτυχιακού φοιτητή, όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της Μ.Δ.Ε.

3.Όταν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή αποχωρούν λόγω διορισμού τους σε άλλο ΑΕΙ μπορούν να παραμείνουν ως επιβλέποντες.

4. Η Μ.Δ.Ε. αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική μελέτη με εξειδικευμένο θέμα, συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. που ο φοιτητής έχει επιλέξει. Το μέγεθός της ορίζεται σε 20.000-25.000 λέξεις.

5. Η συγγραφή της Μ.Δ.Ε. αναλαμβάνεται από τον φοιτητή με την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή. Η δήλωση του θέματος και του επιβλέποντα γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την 30η Ιουνίου. Προϋπόθεση για την έναρξη συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα του Π.Μ.Σ. στα προηγούμενα δύο (2) εξάμηνα.

6.Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παραδώσει την εργασία στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου (σε πέντε αντίγραφα). Επίσης, η εργασία κατατίθεται στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

7.Προϋπόθεση για την εξέταση της Μ.Δ.Ε είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων που ορίζει το Π.Μ.Σ., δηλαδή έξι (6) μαθημάτων.

8.Τη Μ.Δ.Ε αξιολογεί τριμελής επιτροπή. Αυτή περιλαμβάνει τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο (2) ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ως αξιολογητές/εξεταστές. Ο τελικός βαθμός της Μ.Δ.Ε. προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών (3) μελών της τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται για κάθε επιμέρους Μ.Δ.Ε. Η Μ.Δ.Ε. κρίνεται επιτυχής όταν και οι τρεις (3) βαθμολογητές την αξιολογήσουν με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της βάσης που είναι ο βαθμός πέντε (5).

9.Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης της Μ.Δ.Ε προβλέπεται παραπομπή σε επανεξέταση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο φοιτητής να ακολουθήσει τις υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή για διορθώσεις, βελτιώσεις και προσαρμογές και να καταθέσει εκ νέου την Μ.Δ.Ε το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου (σε πέντε αντίγραφα). Η εξέταση ορίζεται για την περίοδο του Ιουνίου. Αν απορριφθεί εκ νέου η διπλωματική εργασία ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

10.Σε περίπτωση που δεν πληροί την προϋπόθεση των τεσσάρων (4) επιτυχών μαθημάτων, ο φοιτητής δικαιούται έναρξη συγγραφής της Μ.Δ.Ε. εάν, μετά την επαναληπτική περίοδο, έχει επιτυχώς εξεταστεί σε πέντε (5) μαθήματα. Με την απόκτηση δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. γίνεται δήλωση του θέματος και του επιβλέποντα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. ορίζεται για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και η εξέταση για την περίοδο του Φεβρουαρίου. Για τη συγγραφή της Μ.Δ.Ε. στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχα ότι και για την εμπρόθεσμη υποστήριξη. Αν παραπεμφθεί για επανεξέταση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη περίοδο, με προθεσμία παράδοσης την 31η Μαΐου.

11.Κατά την περίοδο αυτή ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται, επίσης, να ολοκληρώσει τη φοίτησή του και να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα. Ειδικότερα, επανεγγράφεται στο Π.Μ.Σ. του νέου ακαδημαϊκού έτους και καλείται να αντικαταστήσει τυχόν μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της φοίτησής του με αντίστοιχα μαθήματα από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο. Σε περίπτωση που αποτύχει στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

12.Στην περίπτωση μη κατάθεσης της Μ.Δ.Ε εντός της οριζόμενης προθεσμίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρατείνει τη φοίτησή του για ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας για ένα εξάμηνο, δηλαδή για την αμέσως επόμενη περίοδο. Απαιτείται κατάθεση αιτιολογημένης αίτησης στη Συνέλευση του Τμήματος. Εάν η Μ.Δ.Ε. δεν κατατεθεί εντός αυτής της προθεσμίας και με αυτό το εξάμηνο συμπληρώνεται διετία από την πρώτη εγγραφή του φοιτητή, ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

 

1.12 Τρόπος φοίτησης

Ο τρόπος φοίτησης στο Π.Μ.Σ. αφορά την πλήρη φοίτηση. Πέρα από τις κατά καιρούς αιτήσεις αναστολής της φοίτησης, δεν έχει προκύψει ζήτημα μερικής ή (ακόμη λιγότερο) διαδικτυακής φοίτησης.

 

1.13 Αναστολή Σπουδών

Μπορεί να παρέχεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δυνατότητα στο μεταπτυχιακό φοιτητή προσωρινής αναστολής των σπουδών του, για σοβαρούς λόγους, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

 

1.14 Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. απασχολείται κυρίως το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Επίσης, δύναται να απασχοληθεί και προσωπικό από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη Δ.Ε.Π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 36 του Ν.4485/2017.

 

1.15 Υλικοτεχνική υποδομή

Από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή χρησιμοποιούνται: α) Η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, β) Η αίθουσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΕ2), γ) Δυο (2) αίθουσες σεμιναρίων του Τμήματος (ΠΕ και ΠΕ3), δ) Οι χώροι των πέντε (5) θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος, δ) Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ε) Η Γραμματεία του Τμήματος που στεγάζει τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

1.16 Γλώσσα διδασκαλίας

Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

 

1.17 Τέλη φοίτησης

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ.
1.18 Διάρκεια λειτουργίας Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί αξιολόγησης.

 

 1.19 Αναγνώριση τίτλου αλλοδαπού φοιτητή

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α` 80).

1.20 Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης, όπως ορίζει η παράγραφος 2β του άρθρου 85 του νόμου 4485/2017.