Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

———————————————–

 

————————————————

University Of Crete

School of Social Sciences

Department of Political Science

———————————————–

Nektarios Alexopoulos

Εmail: alexopon@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077564

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

  • Διαχείριση και μεταρρύθμιση δημοσίων πολιτικών
  • Συγκριτική ανάλυση πολιτικών συστημάτων: σχέσεις εκτελεστικής νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας
  • Σχεδιασμός ρυθμιστικών πολιτικών: -μείωση διοικητικών βαρών -οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών
  • Μοντέλα ανάλυσης λήψης αποφάσεων: -Ευρωπαϊκή Ένωση -Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
  • ΑΔΠΠ442 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής
  • ΕΜΕΠ138 Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης
  • ΣΠΑΠ129 Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση