Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Κανονισμός Σπουδών

Για των κανονισμό σπουδών παρακαλώ δείτε εδώ.

Οδηγός Σπουδών 2023-2024

Για τον οδηγό σπουδών του έτους 2023-2024 παρακαλώ δείτε εδώ

Περιγράμματα Μαθημάτων

Για τα περιγράμματα μαθημάτων παρακαλώ δείτε εδώ

Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ΠΜΣ

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εστιάζει στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτήτριες/φοιτητές του να την εφαρμόζουν και να λογοδοτούν με βάση αυτή.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών, τους στόχους και τα αντικείμενα αυτών, υλοποιεί τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης των στόχων, εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος. Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, όπως προβλέπεται και από την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ), η διασύνδεση διδασκαλίας και έρευνας, η σύνδεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών στόχων με τις κοινωνικές ανάγκες και η προβολή των επιτευγμάτων και της προόδου συνιστούν δράσεις ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το ΠΜΣ «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» για να εκπληρώσει την αποστολή του και τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του στόχους σε συνάρτηση με τις αξίες και την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμεύεται σε θεμελιώδεις αρχές που έχουν να κάνουν με:

 • την ακαδημαϊκή ελευθερία στην εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα, καθώς και την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών,
 • τις μεθοδολογίες και μεθόδους συγκρότησης του επιστημονικού λόγου,
 • την ενδυνάμωση της αριστείας της έρευνας και της εκπαίδευσης,
 • την ακαδημαϊκή δεοντολογία, τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την αξιοκρατία και την αμεροληψία, την διαφάνεια και την λογοδοσία,
 • την φοιτητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης,
 • τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την άρση εμποδίων που δημιουργούν αποκλεισμό ή μειωμένες ευκαιρίες μάθησης
 • την προώθηση της ποιότητας και την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας με τη διενέργεια ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, για το ΠΜΣ προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 1. την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΜΣ)
 2. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης του επιπέδου 7,
 3. την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο ΠΜΣ
 4. την καταλληλότητα των προσόντων και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού για το ΠΜΣ
 5. τη σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη για τη βελτίωση του ΠΜΣ,
 6. το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 7. την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κ.λπ.) για το ΠΜΣ
 8. την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ από οποιαδήποτε πηγή
 9. τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για το ΠΜΣ με τη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Συνοψίζοντας την πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ του Τμήματος, η πολιτική ποιότητας  επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

 • Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες μια σε βάθος κατανόηση των διαφόρων επιστημονικών περιοχών της πολιτικής επιστήμης με έμφαση στα πεδία του Πολιτικού Συστήματος και των Δημόσιων Πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων της θεωρίας, της μεθοδολογίας και των πρακτικών εφαρμογών τους. Το Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί ώστε τόσο στη συνολική του διάταξη όσο και στις επιμέρους πτυχές του να παραμένει πάντα επιστημονικά αυστηρό, περιεκτικό και επικαιροποιημένo, καθώς και να πληρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας στη διδασκαλία, την έρευνα και την αξιολόγηση.Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Τμήμα απασχολεί διδακτικό προσωπικό (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και εντεταλμένο προσωπικό) υψηλής εξειδίκευσης που είναι ειδικοί στους αντίστοιχους τομείς τους και αφοσιωμένοι στη διδασκαλία, την έρευνα και την διδακτική υποστήριξη των φοιτητών/τριών. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού εισφέρουν μια πολυείδια γνώσεων και εμπειριών στην τάξη και χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για να βοηθήσουν τους φοιτητές/ τριες να μάθουν και να αναπτύξουν το γνωστικό απόθεμα και τις δεξιότητές τους.
 • Το Τμήμα διασφαλίζει ότι τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που διδάσκουν στα μεταπτυχιακά του προγράμματα συνεχίζουν να έχουν τα απαραίτητα προσόντα, τεχνογνωσία και εμπειρία για να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και καθοδήγηση στους φοιτητές/τριές μας.
 • Το Τμήμα διασφαλίζει επίσης  ότι τα Π.Μ.Σ. συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και διατάξεις που επιβάλλει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και οι εξειδικευμένες κατευθυντήριες γραμμές του Πανεπιστημίου Κρήτης., συμπεριλαμβανομένων και όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν ή καθορίζονται από τους φορείς πιστοποίησης και την Πολιτεία, ενώ παράλληλα το Τμήμα διαθέτει και λειτουργεί εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
 • Το Τμήμα προσφέρει επίσης σύγχρονες υποδομές στους φοιτητές/τριές του. Τα Π.Μ.Σ. υποστηρίζονται από σύγχρονες ή ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια υπολογιστών και ερευνητικές εγκαταστάσεις. Το Τμήμα παρέχει επίσης πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πόρων, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων. Τούτο διασφαλίζει ότι οι φοιτητές/τριες έχουν στη διάθεσή τους πόρους που χρειάζονται για να επιτύχουν στις σπουδές τους.
 • Επιπλέον, το Τμήμα διεξάγει τη διαδικασία διαμόρφωσης των Π.Μ.Σ. με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και επαγγελματικής ακεραιότητας.
 • Η άρτια και επιτυχής εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών μας βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ποιότητας του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. 

 

Καταληκτικά, το ΠΜΣ έχει σκοπό τη διδασκαλία της έρευνας και την εξειδίκευση πτυχιούχων σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους του γνωστικού του αντικειμένου. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας στη διερεύνηση πολύπλοκων πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων και την χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπισή τους, αξιοποιώντας δημιουργικά επιστημονικά εργαλεία από διαφορετικές επιστημονικές πειθαρχίες.  Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος [Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης]) και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (Πολιτική Ποιότητας του ΠΚ) αντίστοιχα, ενώ η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. .

Διδακτικό προσωπικό

Για το διδακτικό προσωπικό δείτε εδώ.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

(όπως επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 242/15-12-2023 της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης)

Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν την εκπόνηση Μ.Δ.Ε υπό την εποπτεία ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ειδικότερα:

1.Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Για την εξέταση της Μ.Δ.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη που έχουν αντικείμενο συναφές με το Π.Μ.Σ.

2.Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του μεταπτυχιακού φοιτητή, όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της Μ.Δ.Ε.

3.Όταν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή αποχωρούν λόγω διορισμού τους σε άλλο ΑΕΙ μπορούν να παραμείνουν ως επιβλέποντες.

 1. Η Μ.Δ.Ε. αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική μελέτη με εξειδικευμένο θέμα, συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. που ο φοιτητής έχει επιλέξει. Το μέγεθός της ορίζεται σε 20.000-25.000 λέξεις.
 2. Η συγγραφή της Μ.Δ.Ε. αναλαμβάνεται από τον φοιτητή με την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή. Η δήλωση του θέματος και του επιβλέποντα γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την 30η Ιουνίου. Προϋπόθεση για την έναρξη συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα του Π.Μ.Σ. στα προηγούμενα δύο (2) εξάμηνα.

6.Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παραδώσει την εργασία στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου (σε πέντε αντίγραφα). Επίσης, η εργασία κατατίθεται στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Πριν την επίσημη κατάθεση της διπλωματικής εργασίας ο Επιβλέπων διενεργεί ενδελεχή εξέταση κειμενικών ομοιοτήτων στο σώμα της διπλωματικής εργασίας αξιοποιώντας κάθε ακαδημαϊκά πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυματικού Turn-it-In. Αν ο έλεγχος με χρήση του Turn-it-in δείξει κειμενικές ομοιότητες σε ποσοστό άνω του 15% ή αν ο Επιβλέπων εντοπίσει, με τη χρήση άλλων πρόσφορων μέσων, κειμενικές ομοιότητες ανάλογου ποσοστού με άλλα κείμενα, ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα,  τις υποδεικνύει στον/στην μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα την ακαδημαϊκή ακεραιότητα του κειμένου. Οι διαδικασίες κειμενικού ελέγχου του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και στις εργασίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων που προβλέπονται για τα επιμέρους μαθήματα του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, ο/η μεταπτυχιακός/ ή φοιτητής/ τρια όταν καταθέτει τη διπλωματική εργασία υποβάλει την ακόλουθη ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: «Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ενυπογράφως ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς στην εργασία αυτή. Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην Πτυχιακή μου Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης του Τίτλου Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η Πτυχιακή Εργασία προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δε μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας».

 

7.Προϋπόθεση για την εξέταση της Μ.Δ.Ε είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων που ορίζει το Π.Μ.Σ., δηλαδή έξι (6) μαθημάτων.

8.Τη Μ.Δ.Ε αξιολογεί τριμελής επιτροπή. Αυτή περιλαμβάνει τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο (2) ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ως αξιολογητές/εξεταστές. Ο τελικός βαθμός της Μ.Δ.Ε. προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών (3) μελών της τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται για κάθε επιμέρους Μ.Δ.Ε. Η Μ.Δ.Ε. κρίνεται επιτυχής όταν και οι τρεις (3) βαθμολογητές την αξιολογήσουν με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της βάσης που είναι ο βαθμός πέντε (5).

9.Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης της Μ.Δ.Ε προβλέπεται παραπομπή σε επανεξέταση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο φοιτητής να ακολουθήσει τις υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή για διορθώσεις, βελτιώσεις και προσαρμογές και να καταθέσει εκ νέου την Μ.Δ.Ε το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου (σε πέντε αντίγραφα). Η εξέταση ορίζεται για την περίοδο του Ιουνίου. Αν απορριφθεί εκ νέου η διπλωματική εργασία ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

10.Σε περίπτωση που δεν πληροί την προϋπόθεση των τεσσάρων (4) επιτυχών μαθημάτων, ο φοιτητής δικαιούται έναρξη συγγραφής της Μ.Δ.Ε. εάν, μετά την επαναληπτική περίοδο, έχει επιτυχώς εξεταστεί σε πέντε (5) μαθήματα. Με την απόκτηση δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. γίνεται δήλωση του θέματος και του επιβλέποντα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. ορίζεται για τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και η εξέταση για την περίοδο του Φεβρουαρίου. Για τη συγγραφή της Μ.Δ.Ε. στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχα ότι και για την εμπρόθεσμη υποστήριξη. Αν παραπεμφθεί για επανεξέταση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη περίοδο, με προθεσμία παράδοσης την 31η Μαΐου.

11.Κατά την περίοδο αυτή ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται, επίσης, να ολοκληρώσει τη φοίτησή του και να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα. Ειδικότερα, επανεγγράφεται στο Π.Μ.Σ. του νέου ακαδημαϊκού έτους και καλείται να αντικαταστήσει τυχόν μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της φοίτησής του με αντίστοιχα μαθήματα από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο. Σε περίπτωση που αποτύχει στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

12.Στην περίπτωση μη κατάθεσης της Μ.Δ.Ε εντός της οριζόμενης προθεσμίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρατείνει τη φοίτησή του για ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας για ένα εξάμηνο, δηλαδή για την αμέσως επόμενη περίοδο ή και για ειδικούς λόγους για ένα ακόμα ακαδ. έτος. Απαιτείται κατάθεση αιτιολογημένης αίτησης στη Συνέλευση του Τμήματος. Εάν η Μ.Δ.Ε. δεν κατατεθεί εντός αυτής της προθεσμίας και με το τελευταίο εξάμηνο συμπληρώνεται τριετία από την πρώτη εγγραφή του φοιτητή, ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

Κανονισμός - Κριτηρια Κινητικότητας Erasmus

Με βάση την Απόφαση της 149ης/16-02-2016 Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Κινητικότητας στο πλαίσιο του ERASMUS και προσδιορίστηκαν τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτήν.

Βασικές προϋποθέσεις:

 • Να είναι (προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός) φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
 • (Για σπουδές): Ο φοιτητής πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένα τη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής ή τη γλώσσα διδασκαλίας σε αυτό, στο επίπεδο εκείνο που αναγράφεται στη συμφωνία με το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (ισχύουν για σπουδές και πρακτική άσκηση):

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων όπως αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας που κατατίθεται όταν ο υποψήφιος καταθέτει την αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [2 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσος όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία) [x 10 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

 • Ο βαθμός 1ου πτυχίου [x15 μόρια]
 • Αριθμός περατωθέντων μαθημάτων όπως αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας που κατατίθεται όταν ο υποψήφιος καταθέτει την αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων [5 μόρια ανά μάθημα]
 • Μέσος όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας (προσκομίζεται από τη Γραμματεία) [x 15 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

 

 Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Ο βαθμός του 1ου πτυχίου [x30 μόρια]
 • Ο βαθμός του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών [x30 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 [2 μόρια]
 • Πτυχίο Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 [4 μόρια]

 

              Χρηματοδότηση των επιλεγμένων φοιτητών:

 • Προτεραιότητα σε αυτούς που μετακινούνται για πρώτη φορά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα, στο παρελθόν με το πρόγραμμα Lifelong Learning Programme/Erasmus ή Erasmus+ θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα, και θα μετακινούνται με μηδενική χρηματοδότηση αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν χρηματοδότηση ανάλογα με το ύψος διατιθέμενων κονδυλίων.
 • Για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές χρηματοδότηση ενός πλήρους ακαδημαϊκού εξάμηνου/τριμήνου όπως αυτό ορίζεται από το ίδρυμα υποδοχής και για πρακτική άσκηση χρηματοδότηση για τρεις μήνες. Η παραπάνω περίοδος παραμονής στο εξωτερικό θα χαρακτηριστεί μηδενικής επιχορήγησης αρχικά, με το ενδεχόμενο να λάβουν χρηματοδότηση στην περίπτωση εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων και ανάλογα με το ύψος αυτών.
 • Για τυχόν παρατάσεις αυτές δύναται να χρηματοδοτηθούν σε δεύτερο χρόνο, στην περίπτωση εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων και ανάλογα με το ύψος αυτών.

 

Για πρακτική άσκηση

 • Δίνεται προθεσμία για εξεύρεση φορέα υποδοχής για πρακτική άσκηση έως το τέλος Ιουνίου ιδίου έτους

 

Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία φοιτητών υπερβαίνει τις υπόλοιπες δημιουργώντας πρόβλημα ισότιμης συμμετοχής, το ζήτημα θα εξετάζεται στη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση του Συντονιστή  Εrasmus του Τμήματος.

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών
 1. Βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι η ισότιμη και ισόνομη μεταχείριση όλων των φοιτητών/ φοιτητριών. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης ενστάσεων και παραπόνων των εκπαιδευόμενων του ΠΜΣ.. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της διαδικασίας εισαγωγής, αξιολόγησης και ποιότητας των παρεχόμενων από το ΠΜΣ εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 2. Συγκροτείται Επιτροπή Διαχείρισης Ενστάσεων και Παραπόνων από το ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με βάση τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθηγητή Άρη Αλεξόπουλο, και δυο Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα τον Καθηγητή Νίκο Βαφέα και τον Επ. Καθηγητή Αλέξανδρο Κεσσόπουλο.
 3. Οι υποψήφιοι φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν τυχόν ενστάσεις ή παράπονα αναφορικά με την μη επιλογή τους στο ΠΜΣ ή κάποιο ζήτημα σχετικά με την υλοποίηση του ίδιου του Προγράμματος Σπουδών, τα υποβάλλουν γραπτώς στη Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα στο politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr, με κοινοποίηση στο Διευθυντή του ΠΜΣ. Στην πρώτη περίπτωση τα υποβάλλουν πριν την έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ και στη δεύτερη πριν τη λήξη υλοποίησής τους μέσω της Γραμματείας. Ο φοιτητής/ τρια  καταγράφει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, την ένσταση – παράπονο που έχει, και το υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος, σε έντυπη μορφή.
 4. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται άμεσα του θέματος και συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει την ένταση/ παράπονο του/ της εκπαιδευόμενης και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση Τμήματος, η οποία με βάση τη σχετική απόφαση της του/ της απαντά τεκμηριωμένα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 5. Στην περίπτωση που η ένταση για την μη επιλογή στο ΠΜΣ γίνει δεκτή, ο υποψήφιος/ α εγγράφεται άμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον ή ένταση ή παράπονο γίνει δεκτή, ο Διευθυντής του ΠΜΣ προχωρά άμεσα στη σχετική αποκατάσταση του προβλήματος και σχετική ενημέρωση του/της αιτούντα/ούσας
 6. Ο παρόν Κανονισμός δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Για τον κανονισμό λειτουργίας του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου, παρακαλώ δείτε εδώ

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Για τον κανονισμό δεοντολογίας της έρευνας παρακαλώ δείτε εδώ

Δημοσιοποιημένη πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού του ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. “Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές” του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, απασχολείται κυρίως το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος. Όλοι οι (16) διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι μόνιμα Μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος (Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) και εργάζονται δωρεάν στο ΠΜΣ. Επίσης, δύναται να απασχοληθεί και προσωπικό από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη Δ.Ε.Π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης επιδιώκει τη δημοσιοποίηση του και διεθνοποίηση ερευνητικού έργου των διδασκόντων του (συμπεριλαμβανομένων των διδασκόντων του ΠΜΣ). Το ερευνητικό τους έργο δημοσιεύεται σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά με κριτές, σε μονογραφίες, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Το ερευνητικό έργο των διδασκόντων του ΠΜΣ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο (όπως προκύπτει και από τα παρακάτω στοιχεία για το δημοσιευμένο ερευνητικό τους έργο), ενώ επίσης συμμετέχουν και οργανώνουν συχνά διεθνή και εθνικά συνέδρια με συνέπεια να είναι κατά το δυνατόν ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στο ερευνητικό-επιστημονικό τους πεδίο. Παρότι το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης είναι το νεότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε ετήσια βάση αναπτύσσει περαιτέρω το διεθνές του προφίλ μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και των δημοσιεύσεων. Η προώθηση ευκαιριών για την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ πραγματοποιείται και μέσω της δραστηριοποίησής του στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων από τα Εργαστήρια του Τμήματος, συνδέοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την διδασκαλία με την έρευνα και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου. Ταυτόχρονα, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ αξιοποιούν και χρησιμοποιούν πολυειδείς διδακτικές μεθόδους (χρήση ΤΠΕ, ανάθεση εργασιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σεμινάρια, φροντιστηριακά μαθήματα, κ.λπ.) και δεν αρκούνται στην από καθέδρας διδασκαλία.

 

Πάγια τακτική του Τμήματος είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών ώστε να μεταφέρεται η απαραίτητη τεχνογνωσία από τα παλαιότερα στα νεότερα μέλη και αυτή τη τακτική είναι ακόμα πιο εμφανής στο ΠΜΣ. Η συμμετοχή των νεότερων μελών σε επιτροπές του Τμήματος καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα αποτελεί βασική μέθοδο για την απόκτηση των σχετικών νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους χρησιμεύσουν για την περαιτέρω πορεία τους, προς όφελος του Τμήματος. Επιπροσθέτως, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης διεξάγει το Σεμινάριο Διδασκόντων με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των μελών των Τμημάτων. Μέσα από την παρουσίαση εισηγήσεων των μελών στο συγκεκριμένο σεμινάριο προάγεται η διεπιστημονικότητα και συζητούνται ζητήματα που αφορούν την επικαιρότητα και αποτελούν προκλήσεις για τις κοινωνικές επιστήμες. Αρκετοί διδάσκοντες του ΠΜΣ έχουν συμμετάσχει με εισηγήσεις στο συγκεκριμένο Σεμινάριο της Σχολής. Επιπλέον, το 2019 λειτούργησε από το Ίδρυμα, για πρώτη φορά η δράση «Training of the Trainers» (TotT), με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ανάπτυξης των διδακτικών δεξιοτήτων των διδασκόντων. Τέλος, το Τμήμα δεν έχει μεν δικό του θεσμοθετημένο βραβείο διδασκαλίας, αλλά το Ίδρυμα έχει θεσμοθετήσει το βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη», σκοπός του οποίου είναι να αναδείξει την έμφαση που οφείλει να αποδίδει στην πανεπιστημιακή διδασκαλία κάθε σύγχρονο Πανεπιστήμιο και να επιβραβεύει εκείνα από τα μέλη του που την υπηρετούν  με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις καθορισμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του διδακτικού και του λοιπού προσωπικού. Τα μέλη ΔΕΠ (συμπεριλαμβανομένων των Διδασκόντων του ΠΜΣ) συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία της ΜΟΔΙΠ και εφαρμόζουν την πολιτική ποιότητας του Τμήματος και του ΠΜΣ τόσο στο διδακτικό όσο και στο ερευνητικό έργο τους. Από το 2013, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε εξάμηνο αποφασίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής της αξιολόγησης των προσφερόμενων μαθημάτων σε εξαμηνιαία βάση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγηση γίνεται με διασφάλιση της ανωνυμίας και χρήση tokens για τη συμπλήρωση των προκαθορισμένων ερωτηματολογίων της ΜΟΔΙΠ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται από τη Γραμματεία στον Πρόεδρο, στην ΟΜΕΑ και στους διδάσκοντες και αξιοποιούνται ώστε να βελτιωθεί η παρεχόμενη διδασκαλία και να βοηθηθούν οι διδάσκοντες στην περαιτέρω εξέλιξή τους.

 

Ταυτόχρονα, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας του έργου του διδακτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των Διδασκόντων του ΠΜΣ). Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της φυσικής παρουσίας του προσωπικού στο Πανεπιστήμιο και της τήρησης των ωρών συνεργασίας με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, καθώς και με την τήρηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υποχρεώσεων ώστε να προαχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας για οποιοδήποτε λόγω (επαγγελματικό, προσωπικό, υγείας) ενός μέλους του προσωπικού υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τόσο του διοικητικού προσωπικού όσο και των φοιτητών/τριών για τη μη πραγματοποίηση των μαθημάτων και την αναπλήρωσή τους.

 

Η αξιολόγηση των διδασκόντων του ΠΜΣ (με βάση το εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο της ΜΟΔΙΠ) καλύπτει όλες τις παραμέτρους του μαθήματος και της διδασκαλίας του και γίνεται (μεταξύ άλλων) με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, το επίπεδο της προετοιμασίας τους, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης και διεθνώς καθιερωμένης – για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές – βιβλιογραφίας, την προθυμία τους να απαντούν σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου, κλπ.

Το Τμήμα έχει γνώση ότι τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς (όπως και από τους προπτυχιακούς)  φοιτητές/ τριες (μέσω των ερωτηματολογίων) λαμβάνονται υπόψη στην εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού, είναι όμως ιδιαίτερα προσεκτικό ως προς αυτό (σύνδεση με την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μελών ΔΕΠ), λόγω της σχετικά χαμηλής συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων-διδασκόντων και συνακόλουθα της δυσκολίας  γενικευσιμότητας συμπερασμάτων  (βλ. αναλυτικά Μ.3.1 του Φακέλου Τεκμηρίωσης).

 

Ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος άρα και του ΠΜΣ, ο οποίος θεμελιώθηκε σε συνέχεια της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (2016), είναι το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το ΚΕΔΙΜΑ αποτελεί την εξέλιξη της bottom up δράσης του ΠΚ Training of the Trainers (TotT) (2019) σε δομή ΓΡΑΔΙΜ (Γραφείο Υποστήριξης Μάθησης και Διδασκαλίας με ΦΕΚ 2020), ένταξη δραστηριοτήτων του ΓΡΑΔΙΜ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανάπτυξης προσωπικού (2022-2023) & Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+KA220 Higher Education, COALITION (2022-2025), πριν την επίσημη μετονομασία του με ΦΕΚ 2023 σε ΚΕΔΙΜΑ TotT. Το ΚΕΔΙΜΑ αποσκοπεί στην καλλιέργεια κουλτούρας ανταλλαγής καλών διδακτικών πρακτικών ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΕΠ, και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριοι στόχοι του ΚΕΔΙΜΑ είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών ΔΕΠ καθώς και  η διάχυση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, με κατεύθυνση τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάσκοντες του ΠΜΣ μετέχουν συστηματικά σε επιμορφωτικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του ΚΕΔΙΜΑ TotT και του ΓΡΑΔΙΜ (με στόχο της διαρκή βελτίωση των παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων τους, στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης που διέπει το ΠΜΣ), ενώ αναπτύσσουν και επιμορφωτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, του οποίου Διευθυντής είναι ο Καθηγητής του Τμήματος και Διδάσκων του ΠΜΣ, Νίκος Παπαδάκης. Επίσης στην κατεύθυνση (με βάση και τους στόχους ποιότητας) αφενός της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του ΠΜΣ, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της προσέγγισης του team-teaching (ως καλή πρακτική στη διαδικασία διδασκαλίας- μάθησης) κι αφετέρου της αύξησης της διάχυσης της έρευνας σε ακαδημαϊκό επίπεδο και στη διδασκαλία στο ΠΜΣ, το ΠΜΣ αυξάνει διαρκώς τον αριθμό διδασκόντων, αξιοποιώντας και νέους συναδέλφους. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου παρακαλώ δείτε εδώ

Για το πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου δείτε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»

 

Προκήρυξη εισαγωγής είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

 

Επικαιροποιημένος Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ

(όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Τμήματος, την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης)

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι- στημίου Κρήτης (ΠΚ) από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οργανώνει και λειτουρ- γεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» (“Political System and Public Policies”), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, του Κανονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4957/2022, όπως ισχύει).

Άρθρο 2 Μεταπτυχιακός Τίτλος

 1. 1. Για την απονομη ́ του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6)

μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση Διπλώμα- τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτη-τής/ήτρια οφείλει να παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς συνολικά στα τέσσερα (4) υ- ποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ και Β’ εξαμήνου και στα δύο (2) μαθήματα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων του Α’ και Β΄ εξαμήνου, όπως και να εκπονήσει κατά το Γ΄ εξάμηνο μεταπτυχιακή δι- πλωματική εργασία (συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS))

 1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Πολιτικό Σύ- στημα και Δημόσιες Πολιτικές» (Master in “Political System and Public Policies”).

Άρθρο 3

Αντικείμενο – Σκοπός- Μαθησιακά Αποτελέσματα – προσόντα

 1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και καλλιέργεια των επιμέρους πε- δίων της Πολιτικής Επιστήμης, με στόχο την παροχή ειδίκευσης στο πεδίο «Πολι- τικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές».
 2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της Πολιτικής Επιστήμης μέσω της εμβά- θυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα και η ανάδειξη νέων ερευνη- τών/τριών και επιστημόνων σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα με υψηλή εξειδί- κευση.
 3. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι/ες θα έχουν εξοι- κειωθεί με τη χρήση των μεθόδων και των εργαλείων που προσιδιάζουν στην α- νάλυση του πολιτικού συστήματος σε σχέση τόσο με τις θεωρητικές όσο με τις

ιστορικές και εμπειρικές του προκείμενες, όπως αυτές εκδηλώνονται μέσα από τις δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του και κατά τη λει- τουργία του. Επίσης, θα εξοικειωθούν με το πλαίσιο διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών και την άσκηση τους σε περιβάλλοντα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο) και θα αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να αναλύουν σε βάθος τις δημόσιες πολιτικές σε όλα τα στάδια εξέλιξης τους (έναρξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση). Τέλος, θα είναι σε θέση να κατανοούν τις δυναμικά μεταβαλλόμενες σχέσεις με- ταξύ των διαφορετικών δρώντων, όσο και τις σχέσεις μεταξύ των δρώντων, των δικτύων τους και των διαφορικών πολιτικών διακυβεύσεων.

Άρθρο 4

Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, με δυνατό- τητα παράτασης, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής α- ξιολόγησης, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5

Οργάνωση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ώρες σύμφωνα με το εγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων διενεργείται με φυσική παρουσία, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ορισμών της κείμενης νομοθεσίας. Εί- ναι δυνατή η παροχή των μαθημάτων να γίνεται με μέθοδο σύγχρονης εξ αποστά- σεως εκπαίδευσης, εν μέρει και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25% του συ- νόλου των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ..

 

 

Άρθρο 6

Κατηγορίες Πτυχιούχων – Κριτήρια Επιλογής

 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής:
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αντίγραφο αποδεικτικού μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω ξένες γλώσ- σες, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή επάρκεια μίας ή περισσοτέρων, όπως προ- κύπτει από σχετικούς γλωσσικούς τίτλους σπουδών ή τίτλους σπουδών που έ- χουν διεξαχθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβλη- θέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α κατέχει το απαιτού- μενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, η επάρκεια μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ξένες γλώσσες διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού ελληνομάθειας για αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ή- φιες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ.
 • Δύο (2) Συστατικές επιστολές
 • Υπόμνημα, έκτασης 000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ενδεικτι- κής βιβλιογραφίας, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α αναλύει τα ερευνητικά ενδιαφέ- ροντά του σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδικότερα, το υπόμνημα συντάσσεται με γνώμονα την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που προβλέπει ο κα- νονισμός του Π.Μ.Σ. και σκοπό έχει να αποτελέσει μια ενδεικτική βάση συζήτησης κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Τα πεδία αναφοράς του υπομνήματος είναι τα παρακάτω:

α. Πολιτική θεωρία και Θεωρία του κράτους (Θεωρίες εξουσίας, Θεωρίες δικαιω- μάτων του ανθρώπου και του πολίτη, Κριτική της πολιτικής οικονομίας).

β. Δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική (Σύνταγμα και δημόσια διοίκηση, Ορ- γάνωση και λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, Συγκριτική δημόσια διοίκηση, Πρότυπα δημόσιας διοίκησης, Εξευρωπαϊσμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, Επιμέρους δημόσιες πολιτικές σχετικά για παράδειγμα με το περιβάλ- λον, τις προσλήψεις, τις ανεξάρτητες αρχές, την απασχόληση, την κοινωνική πο- λιτική, την εκπαιδευτική πολιτική.

γ. Συγκριτική πολιτική και Πολιτική κοινωνιολογία (Αντιπροσώπευση, Εκλογές, Κομματικά συστήματα, Πολιτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, Τοπικότητα και πολιτική, Οργανωτικές βάσεις του κράτους).

 1. Για τους/τις πτυχιούχους των ΑΕΙ της αλλοδαπής η Γραμματεία του Τμήμα-τος διενεργεί έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προ-κειμέ- νου να διαπιστώσει αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα.
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να καθορίσει με απόφασή της τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, τα οποία συνεκτιμώνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και αναφέρονται στην προκήρυξη.
 3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογη- τικά, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Άρθρο 7

Διαδικασία Επιλογής – Αξιολόγηση Υποψηφίων

 1. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η Συ- νέλευση του Τμήματος, ορίζει Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήμα- τος. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο/η Πρόεδρος του Τμήματος καθώς και ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ.. Στην ίδια Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζεται η Τριμελής Επιτροπής Ενστάσεων, που αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που δε συμμετέχουν στην Επι- τροπή Επιλογής Υποψηφίων.
 2. Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών ανά ακα- δημαϊκό έτος εισαγωγής και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

α. Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Η αξιολό- γησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (μέγιστη μοριοδότηση 10 μό- ρια), και βασίζεται i) στην αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και ιδίως του γραπτού υπομνήματος (ποσοστό 50%, μέγιστη μοριοδότηση 5 μόρια) και ii) στην επίδοσή τους στη συνέντευξη (ποσοστό 50%, μέγιστη μοριοδότηση 5 μόρια). Στό- χος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να αντα- ποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κί- νητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την συνολικότερη συγκρότηση και επιστημο- νική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Ειδικότερα, αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να υποστηρίξουν και να επιχειρηματο- λογήσουν επί του υπομνήματος ερευνητικών ενδιαφερόντων που έχουν καταθέ- σει.

β. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων η Επιτροπή Επι- λογής Εισακτέων συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με

την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων, που πληρούν τα κριτήρια της προκή- ρυξης καθώς και πίνακα απορριπτέων (που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέ- σεις). Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία. Οι υποψήφιοι/ες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολο- γία εισάγονται στο Π.Μ.Σ με σειρά κατάταξης και μέχρι τη συμπλήρωση των θέ- σεων που έχουν προκηρυχθεί και αναγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες/ασες υποψήφιοι/ες, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περί- πτωση μη εγγραφής ενός ή περισσότερων φοιτητών/Τριών, θα κληθούν να εγ- γραφούν στο Π.Μ.Σ. τυχόν επιλαχόντες/ούσες, βάσει της σειράς τους στον εγκε- κριμένο αξιολογικό πίνακα επιλογής.

Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και ο πίνακας απορριπτέων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, για τη δημοσιοποίηση των οποίων τηρού- νται σε κάθε περίπτωση οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 1. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των πινάκων εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων. Η ένσταση, η ο- ποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, υποβάλλεται στη Γραμμα- τεία του Π.Μ.Σ. και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία μετά το πέ- ρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, συνέρχεται, εξετάζει το βάσιμο ή όχι αυτών και σε περίπτωση που κάνει δεκτή την ένσταση ανασυντάσσει τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.

Στη συνέχεια η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (και της Επιτροπή Ενστάσεων, αν παραστεί ανάγκη), εγκρί- νει την εγγραφή των επιτυχόντων και η απόφασή της για το θέμα είναι οριστική. Μετά την έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας, από την Συνέ- λευση του Τμήματος αναρτάται ο ανωτέρω πίνακας στους ιστότοπους του Π.Μ.Σ. και του του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και καλούνται, με ηλεκτρονική αλλη- λογραφία, οι επιτυχόντες/ούσες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

 1. Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός δέκα (10) ημε- ρών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσοι/ες επιτυχόντες/ούσες ενημερώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά ότι δεν επιθυμούν εν τέλει να εγγραφούν ή δεν εγγραφούν εντός του προαναφε-

ρόμενου διαστήματος χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους και οι κενές θέσεις κα- λύπτονται από επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους εφόσον υπάρ- χουν.

Άρθρο 8

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης -Αναστολή φοίτησης

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Με- ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα ο- ποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώμα- τος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τη διπλάσια από την προ- βλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης.
 2. Αναστολή φοίτησης χορηγείται για σοβαρούς και μη προβλέψιμους λόγους (α- σθένεια, κύηση κ.ά.). Την αναστολή των σπουδών δύναται να αιτηθούν φοιτη- τές/ήτριες, οι οποίοι/ες δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. Αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα.
 • Η αίτηση, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών, από τα ο- ποία αποδεικνύονται οι λόγοι αναστολής φοίτησης. Η αίτηση εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εισηγείται σχετικώς στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο προσωρινής διακοπής των σπουδών και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ο χρό- νος αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.
 1. Η αναστολή φοίτησης μπορεί να διακοπεί ύστερα από αίτηση του/της μετα- πτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

 

 

Άρθρο 9

Πρόγραμμα Σπουδών –Γλώσσα Διδασκαλίας

 1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 2. Για την απόκτηση του του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) α- παιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απονομή

του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων και εκπό- νηση διπλωματικής εργασίας. Συνολικά τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα

(30) Π.Μ. (ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών και συνολικα ́ 60 Π.Μ. (ECTS). Η διπλωμα-

τική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 1. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ώρες σύμφωνα με το εγκεκριμένο εβδομα- διαίο πρόγραμμα διδασκαλίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων διενεργείται με φυ- σική παρουσία, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ορισμών της κείμενης νομοθε- σίας. Είναι δυνατή η παροχή των μαθημάτων να γίνεται με μέθοδο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εν μέρει και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ..
 2. Κατά την διάρκεια του Α΄ και Β’ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μαθήματα κορμού

και ένα (1) κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα. Προκειμένου να διδαχθεί ένα μά- θημα, πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από τρεις (3) φοιτητές/τριες.

 1. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

(ECTS)

Υποχρεωτικά μαθήματα (μαθήματα κορμού)

ΥΠΟ01- Θεωρίες και έννοιες

10 ECTS

ΥΠΟ02- Μεθοδολογία της Έρευνας

10 ECTS

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά (1 από τα παρακάτω)

10 ECTS

Ειδικά θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς Θεωρίες Εξουσίας

Θεωρίες Δημοκρατίας

Θεμελιώδη δικαιώματα στην εθνική και διεθνή έννομη τάξη Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής: Ειδικά θέματα

Κράτος και Ρύθμιση

Νέες Τεχνολογίες και Δικαιώματα Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης Πολιτική Οικονομία

Συλλογική δράση και Ομάδες Συμφερόντων

Β΄ εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές μονάδες

(ECTS)

Υποχρεωτικά μαθήματα (μαθήματα κορμού)

ΥΠΟ03- Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιες Πολιτι-

κές

10 ECTS

ΥΠΟ04- Ελληνική Πολιτική

10 ECTS

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά (1 από τα παρακάτω)

10 ECTS

Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πολιτικής

Χώρος και Πολιτική

Μετανάστευση, Μειονότητες και Ρατσισμός

Πολιτική αντιπροσώπευση και πολιτικό προσωπικό στη σύγχρονη Ελλάδα Πολιτικές κουλτούρες στην Ελλάδα

Συνταγματική θεωρία και Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο Τοπικό Κράτος και Αναπτυξιακή Πολιτική στην Κίνα

Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: θεσμοί και πολιτικές

Γ΄εξάμηνο

Εκπόνηση ΜεταπτυχιακήςΔιπλωματικήςΕργασίας

30 ECTS

   

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στην ελληνική ή/και, για ορισμένα από αυτά, στην αγγλική γλώσσα.
 2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Φοιτητές/ήτριες των οποίων οι απουσίες υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των διδαχθεισών ωρών κάθε μαθήματος δεν δικαιούνται να εξεταστούν και υποχρεούνται σε επανεγ- γραφή, ως υπεράριθμοι/ες, στο συγκεκριμένο μάθημα. Φοιτητές/ήτριες οι ο- ποίοι/ες, λόγω απουσιών, έχουν επανεγγραφεί στο Α΄ έτος σπουδών και υπερβαί- νουν ξανά το ανώτατο όριο απουσιών (20% των ωρών ενός μαθήματος), διαγρά- φονται από το Π.Μ.Σ..
 3. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονείται και υποστηρίζεται κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών, είναι προϋπόθεση για την απόκτηση

του Δ.Μ.Σ.. Στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές μο- νάδες (ECTS).

Άρθρο 9

Αριθμός Εισακτέων

Ο ακριβής αριθμός εισακτέων κατ’ έτος προσδιορίζεται στην Προκήρυξη εισαγω- γής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δεν μπορεί να ξεπερνά τους τριάντα

(30) και ορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ. και την αναλογία μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και διδασκόντων/ουσών, την υλικοτεχνική υποδομή, τις αίθουσες διδασκαλίας και τις τάσεις στην αγορά εργα- σίας.

Άρθρο 10

Πηγές χρηματοδότησης – Τέλη φοίτησης

 1. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται από:

α) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, β) κληροδοτήματα,

γ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, δ) ιδίους πόρους του ΑΕΙ,

ε) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 1. Η διαχείριση των πόρων του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύ- ουσα νομοθεσία.
 2. Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ.

 

 

Άρθρο 11

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών/φοιτητριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, τις διατάξεις του Κανονισμού Προγραμμάτων Μετα- πτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΠΜΣ «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές και τις αποφά- σεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης.

Άρθρο 12 Υποτροφίες και βραβεία

Το Π.Μ.Σ. δύναται να απονέμει βραβεία στους/ις μεταπτυχιακούς φοιτητές/ή- τριες καθώς και υποτροφίες, έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 13 Λοιπές Ρυθμίσεις

Για όσα θέματα δεν ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, στον Κανονισμό Μετα- πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στον Κανονισμός Εσωτερι- κής Λειτουργίας του ΠΜΣ «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές, αρμόδια να αποφασίσουν είναι τα όργανα του Π.Μ.Σ..