Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

ΠΜΣ: Δήλωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Δήλωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ενημερώνονται οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δήλωσή της, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ktroullinou@uoc.gr, μέχρι την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022,  το έντυπο δήλωσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συμπληρωμένο με τον τίτλο εργασίας και υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ενότητα 1.11 παρ.5

«…Προϋπόθεση για την έναρξη συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα του Π.Μ.Σ. στα προηγούμενα δύο (2) εξάμηνα.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Έντυπο Δήλωσης