Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεράσιμος Κάρουλας, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 28310 77559
E-mail:  gkaroulas@uoc.gr 


Επιτροπή ΠΠΑ: Γεράσιμος Κάρουλας, Νίκος Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Μανασάκης


Γραμματειακή Υποστήριξη: Μαρία Μάζη

Κανονισμός- Οδηγός Πρακτικής

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης άρχισε να υλοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές και φοιτήτριες,  είναι οργανικά ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και ως εκ τούτου η επιτυχής πραγματοποίηση της οδηγεί στην αναγνώριση δύο (2) μαθημάτων ΥΕΠ.

Παράλληλα με την πολυδιάστατη, συστηματική και ερευνητικά εδραιωμένη διδασκαλία των επιμέρους πεδίων του ευρύτερου αντικειμένου της πολιτικής επιστήμης που θεραπεύει το Τμήμα, κρίσιμη είναι και η μεθοδική και εμπεριστατωμένη πρακτική αξιοποίηση της προσκτηθείσας γνώσης και συνακόλουθα η επικαιροποίηση και ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων πολιτικών επιστημόνων, προκειμένου να βελτιώσουν περαιτέρω τις δυνατότητες και προοπτικές απασχόλησης τους και να είναι σε θέση να καλύψουν αποτελεσματικά θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση, σε ΟΤΑ, σε Μ.Μ.Ε., σε εταιρείες πολιτικής έρευνας και έρευνας γνώμης, σε ερευνητικές δομές και δομές κοινωνικών εταίρων, σε εταιρείες και επιχειρήσεις, αλλά και σε έτερους νευραλγικούς τομείς- πεδία της αγοράς εργασίας. Με βάση τα προαναφερθέντα, το Τμήμα εξαρχής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του.

Προκειμένου να επιτυγχάνονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο Δίκτυο Συνεργαζόμενων φορέων, ανά την Ελλάδα, το οποίο ανανεώνεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, διευρύνοντας και τις δυνατότητες επιλογής των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών. Η κατανόηση, η ανάλυση και κυρίως η πρακτική συστροφή με ζητήματα διακυβέρνησης σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο, δημόσιας διοίκησης, σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών, επιμελητηρίων, επιχειρήσεων και οργανισμών, διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωσης και λειτουργίας δομών των κοινωνικών εταίρων, εφαρμοσμένης πολιτικής και κοινωνικής έρευνας, όπως και με ζητήματα ανάλυσης και ερμηνείας ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, κ.ά. αποτελούν πεδία προτεραιότητας βάσει των οποίων έχει γίνει η συγκρότηση του Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων και εξακολουθεί να γίνεται η διερεύνηση νέων Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στους φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται: Διεθνείς Οργανισμοί, Πρεσβείες, Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες, Κέντρα και Δομές Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (π.χ. ΕΚΔΔΑ), Δήμοι και Περιφέρειες,, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, Δομές Κοινωνικών Εταίρων, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων Εταιρειών και Μονάδων Έρευνας Κοινής Γνώμης) και Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.ά.

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, συμμετέχουν σε αυτήν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, οι Επόπτες (μέλη ΔΕΠ του Τμήματος) και η Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης, ενώ υπάρχει συστηματική συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα στελέχη της Κεντρικής Δράσης της Πρακτικής Άσκησης (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες 3ου, 4ου ή και μεγαλύτερου έτους, που έχουν περατώσει τις βασικές τους υποχρεώσεις (επιτυχής ολοκλήρωση Υποχρεωτικών Μαθημάτων)  Η επιλογή των ασκουμένων φοιτητών και φοιτητριών γίνεται από την Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

– Συνέντευξη

– Αίτηση (στην οποία επισυνάπτεται και βιογραφικό σημείωμα)

– Αναλυτική βαθμολογία.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 πλήρεις μήνες, με έναρξη την 1η Ιουλίου και λήξη την 31η Αυγούστου κάθε έτους, ενώ προβλέπεται  μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση κατά ατυχήματος.