Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία είναι εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών του. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος εστιάζει στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό του έργο, δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται από το σύνολο των εμπλεκομένων μελών του. Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. κότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν: 

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, 
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, 
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, 
 • την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της ακαδημαϊκής μονάδας, 
 • τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, 
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 
 • την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες,  οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, 
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας έχει ως αντικείμενο την επιδίωξη ειδικών στόχων, που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στους σημαντικότερους τομείς της πολιτικής επιστήμης και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών που συνδέονται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο με την πολιτική επιστήμη, θέτοντας ταυτόχρονα ως κύριο στόχο να διασφαλίσει τόσο την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία όσο και τον ερευνητικό προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

 1. Τον συνεχή έλεγχο αναφορικά με την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, την προσαρμογή και αναμόρφωσή του.
 2. Τη χαρτογράφηση, διαμόρφωση και εξειδίκευση των ειδικών μαθησιακών στόχων ανά ενότητα μαθημάτων και τη διασύνδεσή τους με τον κατάλογο των προσόντων που θα πρέπει να διαθέτουν οι απόφοιτοι της Πολιτικής Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψιν το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 3. Τη συνεχή προσαρμογή του διδακτικού προσωπικού στις επιστημονικές εξελίξεις και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των εκπαιδευτικών ικανοτήτων και των προσόντων του, με γνώμονα τη διαρκή προώθηση της αρτιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.
 4. Την ενίσχυση, διευκόλυνση και  προώθηση  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της ακαδημαϊκής μονάδας και των ερευνητικών κέντρων αυτής, καθώς και τη συνακόλουθη σύνδεση – όπου είναι εφικτή – της διδασκαλίας με την έρευνα μέσω της προσαρμογής μέρους των μαθημάτων στην παρουσίαση, μελέτη και ανάλυση ερευνητικών παραδειγμάτων.
 5. Τη συχνή ανασκόπηση, αποτίμηση και εσωτερική αξιολόγηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, καθώς και τη στενή συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, με στόχο μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, αποτίμησης και ανάδρασης μεταξύ επιδιωκόμενων στόχων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.
 6. Την τακτή αξιολόγηση και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, με στόχο τη δημιουργία μιας κατάλληλης δομής μαθημάτων που θα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής επιστήμης.
 7. Τη συνεχή προώθηση και ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Τμήματος μέσω της αξιοποίησης διεθνών προτύπων στα περιγράμματα των μαθημάτων και τη συνακόλουθη επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 8. Την αξιοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού εκ μέρους των φοιτητών/τριών μέσω της σύνδεσης της εσωτερικής αξιολόγησης με τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης των προσφερόμενων μαθημάτων.
 9. Τη δημιουργική αξιοποίηση των συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης.
 10. Τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω της αξιοποίησης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για την αξιολόγηση του επιπέδου ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων σε αυτή, με στόχο τον συνυπολογισμό τους στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών.
 11. Τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εξειδίκευσης, κυρίως μέσα από σεμιναριακά μαθήματα που προϋποθέτουν συνδυασμό θεωρίας και (έστω και δευτερογενούς) έρευνας, την κριτική προσέγγιση και μελέτη υφιστάμενων ερευνών και την ενδυνάμωση της αυτενέργειας των φοιτητών/ τριών.
 12. Την ενίσχυση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία, η οποία επιτυγχάνεται με τις μικρές ερευνητικές εμπειρίες που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν κυρίως στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ή των εργασιών σε εργαστηριακά μαθήματα, με την πρακτική άσκηση που υλοποιείται σε πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, καθώς και σε αναγνωρισμένες οργανώσεις των κοινωνικών φορέων, όπως επίσης με κοινές ημερίδες και συνέδρια για κρίσιμα τοπικά και περιφερειακά ζητήματα με τη συνέργεια των τοπικών φορέων.
 13. Τη διασύνδεση του ΠΠΣ με την αγορά εργασίας, ειδικότερα δε με πεδία όπως αυτά της πολιτικής και κοινωνικής έρευνας και της μελέτης των δημόσιων πολιτικών, με σκοπό την ανάλυση, επεξεργασία και διαμόρφωση εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων πολιτικής.
 14. Την ευρεία, αποτελεσματική και στοχευμένη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των μέσων υποστήριξης που χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και του φοιτητικού πληθυσμού στο πλαίσιο των μαθημάτων (ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, studentsweb, classweb κλπ.).
 15. Τον καινοτομικό προσανατολισμό του ΠΠΣ τόσο από πλευράς μεθοδολογικής πρωτοτυπίας (π.χ. σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα) όσο και από πλευράς των μαθημάτων που συνδέονται με σημαντικούς τομείς της αγοράς εργασίας.
 16. Τη διαρκή συνεργασία με φορείς υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών τους και με γνώμονα τις ανάγκες των σπουδών.