Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 Συνοπτικά το Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα απονέμει πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη μετά την ολοκλήρωση σπουδών ελάχιστης διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα. Αναλυτικά:
Για τους εισακτέους/ες φοιτητές/ριες από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα (240 ECTS), τα οποία αναλύονται ως εξής:
α) Είκοσι (20) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ).
β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας (Αγγλικά).
γ) Δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ).
δ) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) υποχρεωτικά επιλεγόμενα σεμινάρια (YΕΣ) και δώδεκα (12) υποχρεωτικά επιλεγόμενες παραδόσεις (ΥΕΠ).
 
Για τους φοιτητές/ριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα (241 ECTS), τα οποία αναλύονται ως εξής:
α) Δεκαεννέα (19) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ).
β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.
γ) Ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ).
δ) Είκοσι (20) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) υποχρεωτικά επιλεγόμενα σεμινάρια (YΕΣ) και δεκατέσσερις (14) υποχρεωτικά επιλεγόμενες παραδόσεις (ΥΕΠ)
 
Για τους φοιτητές/ριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον σαράντα τέσσερα (44) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα (244 ECTS), τα οποία αναλύονται ως εξής:
α) Δεκαέξι (16) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ).
β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.
γ) Δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ).
δ) Είκοσι δύο (22) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) υποχρεωτικά επιλεγόμενα σεμινάρια (YΕΣ) και δεκαέξι (16) υποχρεωτικά επιλεγόμενες παραδόσεις (ΥΕΠ)