Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Κώδικας Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Εξεταστική διαδικασία

Α.
1. Οι γραπτές εξετάσεις στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών διενεργούνται µε ευθύνη του διδάσκοντος του µαθήµατος. Ο διδάσκων υποχρεούται να είναι παρών σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, προκειµένου να εποπτεύει τη διαδικασία και να παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις. Σε περίπτωση κωλύµατος οφείλει να ενηµερώσει αµέσως τον Πρόεδρο του Τµήµατος, ο οποίος φροντίζει σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα για την αντικατάστασή του από µέλος του ∆.Ε.Π. συναφούς καταρχήν αντικειµένου. Ο διδάσκων συνεπικουρείται από επιτηρητές σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.
2. Στις αίθουσες όπου διενεργούνται οι εξετάσεις παρευρίσκεται ικανός αριθµός επιτηρητών από τις κατηγορίες προσωπικού που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα.
3. Οι απαντήσεις στα θέµατα των εξετάσεων αναγράφονται αποκλειστικά σε έγγραφο που χορηγεί η Γραµµατεία του Τµήµατος και διανέµουν οι επιτηρητές, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Τµήµατος. Στις αίθουσες που διενεργούνται οι εξετάσεις τηρούνται µε ευθύνη των επιτηρητών καταστάσεις εξεταζόµενων (ονοµατεπώνυµο και ΑΜ), στις οποίες υπογράφει ο κάθε φοιτητής µετά την παράδοση του γραπτού του αφού επιδείξει την ταυτότητά του. Γραπτά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν βαθµολογούνται.
4. Απαγορεύεται η χρήση σηµειώσεων, εγχειριδίων, κινητών τηλεφώνων ή άλλου µέσου πληροφόρησης κατά τη διάρκεια εξετάσεων, εκτός εάν έχει δοθεί ρητή άδεια από τον διδάσκοντα. Βιβλία και σηµειώσεις τοποθετούνται από τον φοιτητή σε όποια θέση του υποδείξει ο επιτηρητής.
5. Για τα µαθήµατα και τα σεµινάρια για τα οποία προσφέρεται εναλλακτικά η δυνατότητα προφορικής εξέτασης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια της σχετικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η προφορική εξέταση διενεργείται δηµόσια σε χώρο της Σχολής Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών και σε ώρα που ανακοινώνεται εκ των προτέρων µε την παρουσία δυο τουλάχιστον εξεταζόµενων φοιτητών. Η ίδια διαδικασία  κολουθείται και για το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος. Στην περίπτωση φοιτητών µε δυσλεξία, οι οποίοι ήδη έχουν προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό στη Συνέλευση του Τµήµατος, θα πρέπει να έχουν  ενηµερώσει πριν την ηµεροµηνία εξέτασης τον διδάσκοντα, προκειµένου να καθορίσει ηµεροµηνία και ώρα προφορικής εξέτασης. Θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από τη Γραµµατεία, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
6. Ο φοιτητής έχει δικαίωµα πρόσβασης στο γραπτό που παρέδωσε στις εξετάσεις. Το δικαίωµα αυτό ασκείται αποκλειστικώς µε την ανάγνωση του γραπτού µαζί µε τον υπεύθυνο του µαθήµατος.
Β.
1. Πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται πρόγραµµα επιτηρήσεων µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος.
2. Ως επιτηρητές στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µπορούν να οριστούν µόνον µέλη του ∆.Ε.Π., µέλη του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, µέλη του Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., πανεπιστηµιακοί υπότροφοι και υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος. Στις γραπτές εξετάσεις του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, επιτηρητές µπορούν να ορισθούν µόνον µέλη του ∆.Ε.Π., µέλη του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, µέλη του Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις δύναται να οριστούν και µέλη της Γραµµατείας µε απόφαση του Προέδρου.
3. Οι επιτηρητές µεριµνούν για την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Η συµπεριφορά των επιτηρητών δεν επιτρέπεται να είναι προσβλητική για την αξιοπρέπεια των εξεταζόµενων. Σε περίπτωση που οι επιτηρητές διαπιστώσουν αντιγραφή µπορούν να επιπλήξουν τον φοιτητή, να λάβουν προληπτικά µέτρα για την αποφυγή συνέχισης της αντιγραφής ή και να µονογράψουν το γραπτό. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν προσχεδιασµένη αντιγραφή, πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία κατάσχουν και διασφαλίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία, µονογράφουν δε οπωσδήποτε το γραπτό. Σε όλες τις περιπτώσεις οι επιτηρητές οφείλουν να ενηµερώσουν τον διδάσκοντα στον
οποίο και παραδίδουν τα παραπάνω στοιχεία. Η µονογραφή του γραπτού από τους επιτηρητές συνεπάγεται το µηδενισµό του από τον διδάσκοντα.
4. Στις περιπτώσεις αντιγραφής, πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας δύναται να επιβληθούν κυρώσεις σύµφωνα µε την περιγραφόµενη από τον Εσωτερικό Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης διαδικασία. Επιπλέον ο Πρόεδρος του Τµήµατος µετά από έγγραφη καταγγελία τρίτου προσώπου, επωνύµως και µε στοιχεία, για αντιγραφή, πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων δύναται µετά από απόφαση της Συνέλευσης να διερευνήσει την καταγγελία σε βάρος του φοιτητή, την οποία αναθέτει σε τριµελή Επιτροπή από µέλη του ∆.Ε.Π. του Τµήµατος. Η Επιτροπή οφείλει καταρχήν να καλέσει σε ακρόαση τον φοιτητή, τους επιτηρητές και τον διδάσκοντα του µαθήµατος για να διακριβωθεί η βασιµότητα ή µη της καταγγελίας σε βάρος του φοιτητή. Στις περιπτώσεις της πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας ο Πρόεδρος του Τµήµατος καλεί και τους δύο εµπλεκόµενους φοιτητές.