Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Αντώνης Αγγελάκης

Εmail: angelakis@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077567

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Πέμπτη 12.00-14.00

Παρασκευή 09.00-11.00

O Αντώνης Αγγελάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι διδάκτωρ Πολιτικών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ έχει εργαστεί ως μετα-διδακτορικός ερευνητής στο Nottingham Business School, UK. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το University of York (UK) στο πεδίο Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής και κατέχει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η ερευνητική και επαγγελματική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα τεχνολογικών πολιτικών, πολιτικών καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διανοητικής ιδιοκτησίας, διαχείρισης και χρηματοδότησης καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης σε ειδικά θεματικά πεδία (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός και αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνολογικός μετασχηματισμός και επιστήμες υγείας) και διεθνούς πολιτικής οικονομίας της γνώσης και της τεχνολογίας. Διαθέτει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ως διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Nottingham Business School, UK. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και ακαδημαϊκά συνέδρια. Έχει εργαστεί ως επιστημονικό στέλεχος σε θέματα καινοτομίας στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (IME ΓΣΕΒΕΕ) κατά το χρονικό διάστημα 2013-2024, ενώ έχει συνεργαστεί στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών, τεχνολογικών και κοινωνικών φορέων, ως επιστημονικός συνεργάτης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό [π.χ. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ]. Έχει συμμετάσχει, ως μέλος, σε πλήθος αρμόδιων επιτροπών σχεδιασμού και αξιολόγησης δημοσίων πολιτικών σε θέματα μηχανισμών στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μηχανισμών και εργαλείων χρηματοδότησης, αναπτυξιακών πολιτικών, περιφερειακών πολιτικών καθώς και πολιτικών τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Αττικής και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων (high-level expert group) “Fit for Future Platform” (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση του ενωσιακού δικαίου.

  • Πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός και πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης
  • Διαχείριση καινοτομίας και μεταφορά τεχνολογίας
  • Διεθνής πολιτική οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας
  • Αναπτυξιακές πολιτικές και καινοτομία
  • Ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας
  • Πολιτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός και κρατικές πολιτικές

Livieratos, A.D., Vanhaverbeke, W., Tsekouras, G. & Angelakis, A. (2024) Unveiling the Black Box of Open Innovation in SMEs: Evidence-based Key Success Factors and Challenges, Journal of the Knowledge Economyhttps://doi.org/10.1007/s13132-024-02067-9

Manioudis, M. & Angelakis, A. (2023) Creative economy and sustainable regional growth: lessons from the implementation of Entrepreneurial Discovery Process at the regional level, Sustainability 15(9), 7681; https://doi.org/10.3390/su15097681.  

Αγγελάκης, Α. (2022) Τεχνολογική ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία. Θεωρία, εξέλιξη, πολιτικές και μελέτες περίπτωσης, Εκδόσεις Προπομπός, ISBN: 978-618-5036-87-4.  https://www.propobos.gr/product/technologiki_anaptixi/

Livieratos, A., Tsekouras, G., Vanhaverbeke, W., Angelakis, A. (2022) Open Innovation Moves in SMEs: How European SMEs place their bets? Technovation,  https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102591

Angelakis, A. (2022) Reframing the high-technology landscape in Greece: empirical evidence and policy aspects, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, Vol. 15, Issue 2, DOI: 10.25103/ijbesar.152.06

Angelakis, A. & Galanakis, K. (2017) A science-based sector in the making: the formation of the biotechnology sector in two regions, Regional Studies, 51:10, 1542-1552, DOI: 10.1080/00343404.2016.1215601

Angelakis, A. (2013) The comprehensive role of knowledge and institutional endowments on regional transformation. Ιn: Karlsson, C., Johansson, B. & Stough, R. (Eds.) “Entrepreneurial Knowledge, Technology and the Transformation of Regions”, Routledge, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-0415658454.