Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ήβη - Αγγελική Μαυρομούστακου

Εmail: mavromoi@uoc.gr

 

Η Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου είναι Καθηγήτρια Συνταγματικών Θεσμών και Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο διδάσκει από το 2002. Διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», καθώς και το Εργαστήριο «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» του Τμήματος. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έλαβε από το Πανεπιστήμιο PARIS II DEA Δημοσίου Δικαίου, DEA Πολιτικών Επιστημών, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο (Doctorat d’État en Droit Public, très honorable). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Στασινοπούλου. Δίδαξε ως επισκέπτρια καθηγήτρια στην École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι) και διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει συγγράψει, μεταξύ άλλων, τις μονογραφίες «Μία Συγκριτική & Ευρωπαϊκή Προσέγγιση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών» (αναθ. έκδ. 2021) και «Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων. Πρόσληψη και Υπηρεσιακή Εξέλιξη» (2016), καθώς και μελέτες, ανακοινώσεις σε Συνέδρια κ.ά. για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη Συνταγματική Θεωρία και Ιστορία, το Συνταγματικό Δίκαιο, τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και Πολιτικό Σύστημα, στην ελληνική και γαλλική γλώσσα. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων, επιστημονικών επιτροπών περιοδικών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Ήταν υπεύθυνη για τη συγγραφή της θεματικής ενότητας «Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές – Εθνικές Επιτροπές» στο τριμηνιαίο περιοδικό Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου (2009-2021). Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του Αρχαιολογικού Νόμου και του Νόμου για την Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. Υπήρξε Α΄ Αντιπρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  • Συνταγματικοί και Διοικητικοί θεσμοί
  • Συνταγματική θεωρία και ιστορία
  • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
  • Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

ΣΥΘΠ141 Συνταγματικό Δίκαιο

 

Σημαντικότερα πρόσφατα έργα

Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης. Μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών: η ελληνική περίπτωση, β΄ έκδοση αναθ., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2021 (σελ. 280).

 Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων. Πρόσληψη και Υπηρεσιακή Εξέλιξη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016 (σελ. 280).

 «Άρθρα 28-30», «Άρθρο 53», στο: Β.Γ. Τζέμος (επιστ. επιμ.], Δίκαιο του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Ερμηνεία κατ’ άρθρο ν. 4765/2021, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2023, σελ. 191-279 και 399-403.

 «Article 44 par. 1 de la Constitution Grecque: l’application des cas exceptionnels au cours de la crise de la dette en Grèce», στο: Σύμμεικτα Προς Τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά, Τόμοι Ι & ΙΙ, Π. Ν. Σάκκουλας, 2022.

«Άρθρο 18», «Άρθρο 7», στο: Β. Τζέμος (επιστ. επιμ.), Δίκαιο των προσλήψεων- Νόμος ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, σ. 204-273 και 59-68.

«Οι πολλαπλές ταυτότητες των ανεξάρτητων αρχών. Επισκόπηση και αναπροσανατολισμός της συζήτησης στην Ελλάδα», στο συλλογικό έργο με τίτλο: «Πολιτική Επιστήμη: «Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης», Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2016.

«Από τη διαθεσιμότητα στην κινητικότητα του προσωπικού του δημοσίου τομέα διαμέσου ενός νέου συστήματος αξιολόγησης», στο συλλογικό έργο με τίτλο: «Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σταυροδρόμι Κρίσιμων Εξελίξεων: Πολιτικές, Στρατηγικές Επιλογές και Προοπτικές», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015, σ. 247-263.

«Η διάκριση των λειτουργιών» στο συλλογικό έργο με τίτλο: «Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015, σ. 35-65.

La formation d’un régime constitutionnel en Grèce du XIXe siècle: choix institutionnels, expressions concrètes et approches juridiques”, στο: M. Stolleis (Hg.), Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert, Band I, Max – Planck – Instituts, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2015, σ. 141-213.

 «Ο Ν.Ι. Σαρίπολος και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι», Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου, σειρά 2η , Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2013 (αυτοτελής τόμος).

«Οι διαδρομές από την αμφισβήτηση στην καθολική αποδοχή μιας νέας μορφής διοίκησης: οι ελληνικές ανεξάρτητες αρχές», στο: Μνήμη Γ. Παπαδημητρίου ΙΙ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σ. 235-256.

La réception de la notion de constitution par les juristes et les délégués aux assemblées constituantes en plein XIXe siècle en Grèce, Thetis 20 (2013), σ. 218-226.

“Une esquisse sur l’origine et l’originalité des autorités administratives indépendantes du Sud-Est européen: origine et ‘originalité’ ”, στο: H. Antoniadis-Bibicou, M. Aymard, A. Guillou (dir.), Actes. L’homme et son environnement dans le Sud-Est européen, éd. de l’Association Pierre Belon, Paris 2011, σ. 338-345.

«Το ‘κατά σύνταγμα πολίτευμα’ στην Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου του Ν.Ι. Σαριπόλου», στο: Νικόλαος Ιωάν. Σαρίπολος, έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμός και τη Δημοκρατία (με την επιστημονική συνεργασία του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών), Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 4, Αθήνα 2011, σ. 27-159.

 

Σημαντικότερα παλαιότερα έργα

Αναλυτικός κατάλογος αποδελτιωμένων και επεξεργασμένων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1993-2004), έρευνα, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), Αθήνα 2006 (σελ. 277).

«Έκθεση Πεπραγμένων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έτους 2008: αγωνία για την απώλεια του ελέγχου»,  Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 3 (2009), σ. 780-795.

«Περιπτώσεις Ανεξάρτητων Αρχών και Επιτροπών στην προοπτική της άρσης των διακρίσεων», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008 (Ειδικό Τεύχος «Αφιέρωμα σε μετανάστες και πρόσφυγες»), σ. 129-169.

«Ρύθμιση και Δικαιώματα: συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες τάσεις;», ΕφημΔΔ 3 (2008), σ. 399-410.

«Η λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π: επιβεβαίωση ή αναίρεση του θεσμικού του ρόλου;», ΕφημΔΔ 2 (2007), σ. 222-233.

“ ‘Peuple’ et ‘Nation’ en 1864. Corrélations et inadéquations”, στο: G. Grivaud, S. Petmezas (επιμ.), Byzantina et Moderna. Mélanges en lhonneur dHélene AntoniadisBibicou,  Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, σ. 149-159.

“Des parcours empiriques en tant qu’acquis institutionnel: les autorités indépendantes en Grèce»”, στο: The Constitution and its reform (La Constitution et sa réforme), European Public Law Series/ Bibliothèque de Droit Public Européen, edited by P.Pavlopoulos/S. Flogaitis/A. Pantelis, Esperia Publications LTD, London, 2008, σ. 343 επ.

«Η προφορική συνέντευξη στο σύστημα προσλήψεων του δημόσιου τομέα: η σχετικοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων», ΕφημΔΔ 2 (2006), σ. 260-269.

«Η Έκθεση Πεπραγµένων του Ε.Σ.Ρ. έτους 2005: το χρονικό μιας αντίστροφης πορείας, από το διευρυμένο θεσμικό ρόλο στον ‘αυτοπεριορισμό’», ΔΙΜΕΕ, Τχ. Απριλίου/Μαίου/Ιουνίου 2006, σ. 196-201.

“La nouvelle constitution politique de Rhigas: mentions, au 19e siècle hellénique”, στο: Rhigas Vélestinlis (1757-1798). Intellectuel et combatant de la liberté,  UNESCO/Editions DESMOS, 2002, σ. 209-231.

«Η Δεδηλωμένη  υπό το ‘βάρος των πηγών’», στο: Κ. Αρώνη, Λ. Τρίχα (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, Παπαζήσης, Αθήνα 2000, σ. 175-200.

 «Το αίτημα  ‘Σύνταγμα’ και ο Τύπος στην Απολυταρχική περίοδο», ΤοΣ 1 (1994), σ. 21-68.

«Οι απαρχές του προσδιορισμού μιας έννοιας: ο δημόσιος υπάλληλος», Επιθεώρηση Δημoσίου Δικαίου, 1992, σ. 334-358.

«Πολιτικός διάλογος των κομμάτων και ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην προεκλογική περίοδο. Η ανάγκη μιας νομοθετικής παρέμβασης», Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση 4 (1990), σ. 80-87.