Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΘΕΜΑ: “Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης  – ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α΄141) – Γνωστοποίηση Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την εκλογή των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης “

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Αίτηση υποψηφιότητας Εξωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Nomination for the position of external member of the Administrative Board of the University of Crete